←  religia da filosofia

Planeta.Ge

»

genderi da seqsualoba induizmSi

- is suraTebi Sankaradeva 07 Mar 2018

induistur religiaSi da aseve tantraSi aris didi codna lgbt-s Sesaxeb. Tumca is rom induizmSi aris codna genderis da seqsualobis Sesaxeb sulac ar niSnavs imas, rom yvela indusi da yvela tantristi keTilad aris ganwyobili lgbt-s mimarT. arian indusebi, romlebic pozitiurad arian ganwyobilni lgbt adamianebis mimarT da arian iseTebic romlebic lgbt-s acxadeben codvilebad da amboben rom lgbt ewinaaRmdegeba "maradiul WeSmaritebas" da xels uSlis gasxivosnebas, asevea tantras sxvadasxva jgufebSic. zogierTebi amtkiceben rom axali epoqis dadgomasTan erTad am "codvilebs" RmerTebi mospoben. arseboben lgbt pozitiuri induisturi da tantristuli jgufebic. unda gaigoT is, rom induizmSi da tantraSi arsebobs aTeulobiT skola, romlebic mudmivad ebrZvian erTmaneTs da gaaCniaT TavianTi tradiciebi.

induizmSi arsebobs e.w. mesame sqesis cneba da Seesabameba lgbt-s. vedur swavlebaSi arsebobs lgbt-s 55 genderi.

kama-SastrebSi naTqvamia rom arseboben 2 tipis lgbt-ebi sqesis mixedviT:

1) kliba – geebi (homoseqsuali kacebi)

2) svairini – lesboselebi (homoseqsuali qalebi)

3) mamakacuri lesboseli

4) qaluri lesboseli

5) kacuri gei

6) qaluri qcevis gei

7) Sandha – qali romelic gaxda kaci an Tvlis rom kacia

8) Sandhi – kaci romelic gaxda qali an Tvlis rom qalia

9) napumsa – interseqsuali anu hermafroditi

10) kami – biseqsuali qali an kaciSandha da Sandhi gansxvavebiT klibasgan da svairinisgan ar iziareben homoseqsualur ltolvas.
gamoxmaureba