←  personebi

Planeta.Ge

»

yvelaferi pirvelad xdeba....

- is suraTebi ana99 17 Aug 2018

adamiani erTxel ibadeba, erTxel cxovrobs da rasac ganicdis yvelaferi pirvelia, axalia da ucnobi...
ase axels Tvalebs axladmovlenili Cvili da iwyeba....

iwyeba is rac dauviwyaria misTvis, rac mis grZnobas da mexsierebas rCeba, misi istoria rCeba.... dro midis da am samyaroSi movlenili adamianebi usasrulod enacvlebian erTmaneTs....

erTxel odesRac cxovrobda esa da es...

vibadebiT, vcxovrobT da viTardebiT...

Cveni samyaroa CvenSi, TiToeuli sakuTari samyaros sxiviT anaTebs da imarTeba.... Cven gvaq guli, grZnobebi, miznebi...

mizani ki aucilebeli winapirobaa icocxlo.... iarsebo... Cven yvelas gvaq Cveni dro....

dro...
magram es droc iyofa etapebad....jer axalgazrdoba.... axalgazrdoba... yvelaze yvelaze didi saocreba.... yvelaze mniSvnelovani etapi da yvelaze dausrulebeli siamovneba....bedniereba..... ocnebebis axdenis etapi realuread....

axalgazrdoba saunjea romelic Tu sworad ar gamoiyene gaipareba ise rom , verc mixvdebi.....axalgazrdoba Seni cxovrebis winaetapia... am drois monakveTSi unda daalago Seni cxovrebis momavali, unda ganaviTaro cxovreba... radgan gelis yvelaze Zneli gza sibere....

axalgazrdoba siymawvile, yvelaze bednieri wlebi, dausrulebeli fantazia da mSvenierebaaa...
magram arasdros unda modunde da arasdros unda SeCerde, radgan axalgazrdoba ar ari maradiuli, mas mosdevs misi sapirispiro, bneli arasamarTliani movlenasibere....

es ki rTulia da mZime, ver gaigeb saidan movida...rogor mogepara, ratom da risTvis....

Tumca bunebas ras gavugebT??? buneba uxilavi ramea da es wesia... albad Cveni mocemuli drois wesi... jer ixilav siymawviles da mere siberes:( am dros ki raxdeba???


yvelaferi icvleba... yvelaferi rac SenSi bednierebas iwvevda, Tundac patara ram, rac adre guls gixalisebda sibereSi mogonebad da sevdad iqceva...
sevdad Sens axalgazrdobaze... wuxilad Sens gancdebsa da SesaZleblobebze...

es Zalian Zneli asatania... es sakmaod rTulia da dasanani....

Tumca sanam sibere mova, manam siymawvile midis... ar fiqrob rom odesme daberdebi , imdenad didi veberTela energia da sixarulia Sens gulSi....

Tumca...

es dasaSvebi yofila... gafrinda siymawvile... ixedebi sarkeSi da ver gagigia... nuTu wavida ... gafrinda.... Tan gaiyola ramdeni uTvalavi emocia, sixaruli, bedniereba...
ramdeni auxsneli grZnoba... uCveulo emocia...

Znelia gadmosce sityvebiT.. ai Tundac is grZnoba, klaselebi rom iyaviT... mozardebi da Tavi didi rom gegonaT... Turme ramdeni ram ar gcodnia... Turme ramdeni ram ar gadardeba.... es xom sixalase iyo... es xom udardeli wlebi iyo.... mere axalgazrdobaaa es, es damaxasiaTebelia... es saukeTeso etapia Seni mkocemuli drois...

da mainc Znelia, tkivilamde Znelia masTan ganSoreba. giJuri drois etapTan gayra... arada gulic ar berdeba.. ubralod wlebi gemateba.. gamometyveleba gecvleba.. da xvdebi, rom is sul sxva droa... sul sxva gasaxsenebeli wlebi... weliswadis drosTan Tu SevadarebT es zafxulia. maradiuli zafxuli... roca sul gexaliseba yvelaferi....

magram mainc midian es wlebi Cvenidan...
mtkivneulad midian... arc geubnebian rom midian....................

mere?
mere modis nelnela magram mZimed is, ris Tavidan aSorebac SeuZlebelia... rac gardaualia, risi saxelis xsenebac ki gvzaravs.. es aris si...be...re.... mosawyeni sibere, magram gaaCnia siberesac:( masac xom gaaCnia rogori iqneba???
da visac undoda iseTi sibere Tu araRmoaCndeba??? ai esaa dilema...


axalgazrdobis etapi, rac ar unda giWirdes, rac ar unda problema gqondes advilia, mainc mSvenieria...

ai sibere ki sxvaa....

saWiroa sibere kargi gqondes, aucilebelia rom kargi gqondes, winaaRmdeg SemTxvevaSi adamiani kvdebi da cariel sxeulSi rCebi.... gvami>>>

es ki ufro saSinelia vidre sikvdili................... ara kac kla..... es Tavis mokvlasac exeba.

Tumca siberes mosvlamde yvelaferi unda iRonos adamianma rom uzrunvelad gaataros is................................

axalgazrdoba erTxel modis da masTan ganSoreba yvelaze didi tragediaaaaaaaaaaaaaaa Tu raime arsebula.................me ase vfiqrob CemTvis asea...........
gamoxmaureba