←  შემეცნება

Planeta.Ge

»

ნიჰილიზმი

- ის სურათები შანკარადევა 28 Jun 2018

არსებობს ნიჰილიზმის 6 ფორმა: 1) ფილოსოფიური ნიჰილიზმი - უარყოფს საზოგადოებრივ ფასეულობებს, იდეალებს, ზნეობრივ ნორმებს, კულტურის მორალს. 2) მერეოლოგიური ნიჰილიზმი - ფილოსოფიური პოზიცია, რომელიც ამბობს რომ ფრაგმენტებისგან შემდგარი ობიექტები არ არსებობენ. 3) მეტაფიზიკური ნიჰილიზმი - რომლის მიხედვითაც მატერიალური ობიექტები არ არსებობენ. არ არსებობს ობიექტური ფიზიკური სამყარო. 4) ეპისტემიური ნიჰილიზმი - უარჰყოფს ცოდნის არსებობას. 5) მორალური ნიჰილიზმი - მეტაეთიკური წარმოდგენა, რომლის თანახმადაც მორალი და ანტიმორალი არ არსებობს. არაფერია მორალური ან ამორალური. 6) იურიდიული სამართლებრივი ნიჰილიზმი - პიროვნული ვალდებულებების და სახელმწიფოს მიერ დადგენილი ნორმების და წესების უარჰყოფა. მე ვემხრობი: ფილოსოფიურ ნიჰილიზმს, მერეოლოგიურ ნიჰილიზმს, მეტაფიზიკურ ნიჰილიზმს და სამართლებრივ ნიჰილიზმს.

Разновидности нигилизма
1. Философская мировоззренческая позиция, ставящая под сомнение (в крайней своей форме абсолютно отрицающая) общепринятые ценности, идеалы, нормы нравственности, культуры;
2. Мереологический нигилизм — философская позиция, согласно которой объекты, состоящие из частей, не существуют;
3. Метафизический нигилизм — философская теория, согласно которой существование объектов в реальности не обязательно;
4. Эпистемологический нигилизм — отрицание знания;
5. Моральный нигилизм — метаэтическое представление о том, что ничто не является моральным или аморальным;
6. Правовой нигилизм — активное или пассивное отрицание обязанностей личности, а также установленных государством норм и правил.
ლიბერტინიზმი, ნიჰილიზმი, მაგიზმი... აი რა მიყვარს.
გამოხმაურება

- ის სურათები belukabeluka 30 Jun 2018

ფილოსოფიური ნიჰილიზმი;
მეტაფიზიკური ნიჰილიზმი;
იურიდიული ნიჰილიზმი.
გამოხმაურება