←  religia da filosofia

Planeta.Ge

»

zoroastrizmis Sesaxeb

- is suraTebi Sankaradeva 27 Jun 2018

Zv.w. 550 wlamde iranSi arsebobda da dominirebda ariuli religia - sidhanta (abhiCara). es iyo mogvebis religia. es iyo induizmis msgavsi religia, romlis mimdevrebic eTayvanebodnen Sivas, indras da sxva devebs (RmerTebs). magram yvelaferi Seicvala mas mere rac daibada zaratustra spitama. zaratustra cxovrobda 628-551 wlebSi. iTvleba, rom zaratustra dabadebidanve axdenda saswaulebs da mas ifaravda "RmerTi" asura mazda. zaratustra adreuli asakidanve zizRiT uyurebda induist mogvebs da cdilobda mogvebis religiis mospobas. mamamiss erqva - poruSaspa, xolo dedas - dugdova. mas hyavda oTxi Zma, ori ufrosi da ori umcrosi. zaratustra daqorwinda samjer. misi pirveli coli iyo qvrivi, xolo ori danarCeni - qalwulebi. mis dros mefobda mefe gistaspi. zaratustras uwodebdnen ebraels da varaudobdnen rom iyo samarieli qurumebis ojaxidan. amboben rom erTxel misma Rimilma mokla 2000 deva. asura mazda gamoecxada zaratustras da uTxra, rom mas unda eqadaga axali religia. mazdeanoba esaa mkacri dualizmi da monoTeizmi. aris mkacri dualizmi sinaTlesa da sibneles Soris. es idea moigona zaratustram. zaratustra ibrZoda induisturi panTeizmis anu advaita vedantas da tantrizmis winaaRmdeg. zaratustras swavlebiT lgbt adamianebi da induri devebi ganekuTvnebian bneleTis samefos da bolo Jams devebis mmarTvel ahria maniusTan e.i. ariamanTan erTad Cayrilni iqnebian jojoxeTur ormoSi, saidanac veRar gamovlen, da msoflioze gabatondeba asura mazda. asura mazda aris advaita vedantas panTeizmis dauZinebeli mteri. asura mazdas kulti esaa absoluturi represiuli monoTeizmi. mazdeanur religiaSi homoseqsualoba, magizmi, qorwinebis gareSe seqsi, analuri seqsi, tantrizmi, induri devebis Tayvaniscema da a.S. iTvleba momakvdinebel codvebad da isjeba sikvdiliT. mazdeanobaSi advaita aris eresi. asura mazda iTvleba "keTil" da yovlisSemZle, yovlismcodne demiurgad, romelic ebrZvis devebs da iTxovs adamianisgan srul morCilebas. devebis mefea asura mazdas Zma - ahrimani. zaratustram ahrimani, sxva devebis msgavsad gamoacxada borot sulad. indur religiebSi ahura anu asura niSnavs borot demons (antiRmerTs), mazdeanobaSi - piriqiT. zaratustras moZRvrebis mixedviT samyaro "Seiqmna" daaxloebiT 12 000 wlis win da qveynierebis aRsasrulamde darCenilia sul raRac 224 weli. mazdeanebi amtkiceben, rom suliwminda (spenta mainiu) da asura mazda gamogzavnian saoSints (msxnels) da devebi sabolood damarcxdebian. mazdeanobas axasiaTebs saSineli faSisturi moralistoba. savaraudod swored zaratustram daafuZna pirveli monoTeizmi da misi religiis zegavleniT warmoiSva iudaizmi, romelic Seqmnes ezdram da neemiam Zv.w. meeqvse da mexuTe saukuneebSi. maT es gaakeTes finikiur, qanaanur da aqadur-Sumerul miTologiaze manipulirebiT. mazdeanoba abraamuli religiebis identuria. es religia abraamuli religiebis safuZvelia. mazdeanuri morali da abraamuli morali absoluturad erTnairia. Teologiac identuria. asura mazda da ebrauli iehova praqtikulad erTi da igivea.
dadebuli suraTi

mimagrebuli failebi

gamoxmaureba