←  religia da filosofia

Planeta.Ge

»

religiuri cnobierebis Svidi forma

- is suraTebi Sankaradeva 30 Apr 2018

maradiuli WeSmaritebis Svidi done aris uflis xedvis da gaazrebis Svidi sxvadasxva meTodi. vedaCara esaa poliTeizmi da ewodeba aseve kriia-marga anu moqmedebisa da ritualebis gza. vedaCara yvelaze dabali religiuri cnobierebaa. vedaCara yvelaze represiulia adamianTan mimarTebaSi. vedaCara esaa absoluturi dualizmi da pluralizmi. aq aris mxolod kriia-ioga. vaiSnavaCara esaa monoTeisturi dualizmi da ewodeba aseve bhaqti-marga. vaiSnavaCaraSi arsebobs mxolod bhaqti-ioga. vaiSnavasTvis arsebobs mxolod siyvaruli iSvarasadmi. SaivaCara esaa aseve dualisturi monoTeizmi, magram aq ukve Semodis jnana-ioga da panTeizmis marcvlebi. esaa jnana-marga. aq kidev ufro naklebia akrZalvebi. dakSinaCaraSi Semodis Saktis kulti da seqsualuri ioga, mas ewodeba premanandamarga anu siyvarulisa da netarebis gza. aq ukve iwyeba tantra-ioga. Semdeg iwyeba vira da divia, sami aCara; vamaCara, sadac mTavaria Sakti da sakraluri seqsi da Semodis uflis bneli da sazareli ipostasebis Tayvaniscema, sidhantaCara – sadac Zlierdeba uflis bneli da mrisxane formebis Tayvaniscema da kaulaCara – sadac aris Saktis da Sivas absoluturi erToba. aq ukve TiTqmis aRaraa religiuri ritualebi da akrZalvebi. cxadia kaulas aqvs Tavisi wesebi da "akrZalvebi" magram isini imdenad mcirea da gansxvavebulia vedaCaras, vaiSnavaCaras da SaivaCaras doneebze arsebuli saritualo da eTikuri dogmebisgan, rom Sedareba araa. roca adamiani adis kaulas doneze, mas ukve aRar sWirdeba sami umdablesi paSu-aCaras dogmebi da wesebi. seqsualobasTan mimarTebaSi kaulas da paSu-aCarebs radikalurad gansxvavebuli politika aqvT. kaulas doneze libertinizmi maqsimaluria, aqaa ukve minimaluri wesebi da maqsimaluri Tavisufleba, oRondac mxolod Saktis da Sivas Semecnebis wyalobiT. kaula esaa advaitas anu impersonalizmis umaRlesi forma. kauliks ukve aRar sWirdeba paSu-aCarebis wesebis 1 procentic ki. kaulikisTvis jgufuri seqsi, incesti da analuri seqsi iTvleba normad, gansxvavebiT paSu-aCarebisgan sadac es seqsualuri praqtikebi iTvleba yvelaze saSinel codvad da sibinZured. magaliTad es asea SintoizmSi, vedizmSi, slavur poliTeizmSi, viSnuizmSi, kriSnaizmSi, islamSi, qristianobaSi da a.S. dakSinaCaras donidan ukve iwyeba qalis gaTanabreba kacTan, xolo vamaCaras donidan ukve qali ufro maRla dgeba vidre kaci. kaulikebisTvis qali uzenaesi sulia. vedaCaras, vaiSnavaCaras da SaivaCaras doneebSi qali gacilebiT ufro dabla dgas, vidre kaci da kaci aris dominanti. is rac paSusTvis codvaa, virasTvis da diviasTvis araa codva, radganac vira da divia ufro maRali doneebia. transgenderoba, biseqsualoba, falikuri fetiSi da a.S. vamaCaras, sidhantaCaras da kaulaCaras doneze absoluturi normaa. isic ki aris aRiarebuli, rom RmerTebSi biseqsualebi, interseqsualebi da androginebi mravlad arian. ubralod paSu-aCarebi srulad ver imecneben ufals. vamaCaras erT Saktistur skolaSi saerTodac transgenderi qalebi arian Saktis taZris qurumebi da aqvT sulieri xeldasma.transgenderebs vamaCaras Saktistur skolebSi saerTod ar devnian da sulier xeldasmasac ki aZleven da metic, aseT transgender qurum qalebs saxlebis da bavSvebis kurTxevis uflebac ki aqvT. vamaCaras Saktistur skolaSi miesalmebian biseqsualobas da jgufur seqss. vamaCaras doneze xSirad tardeba biseqsualuri jgufuri seqsis praqtikebi. sidhantas adeptebs aqvT meufeba sisxlze da sulze da ZaluZT micvalebulTa aRdgena da momakvdinebeli sneulebebis mospoba. kaulikas mimdevrebi saerTod cocxali RmerTebi arian, romlebmac sicocxleSive SeZles sulieri cxonebis mopoveba.

mimagrebuli failebi

gamoxmaureba