←  Tavisufali Tema

Planeta.Ge

»

"ego" da "eko"

- is suraTebi Sankaradeva 25 Apr 2018

adamians Tavisi egocentrizmisa da humanisturi ampartavnebis gamo Tavi cocxal arsebaTa Soris umaRlesi hgonia, arada cocxal arsebaTa Soris yvelaze ubadruki da umdablesia. swored amiT gansxvavdeba erTmaneTisgan "ego" da "eko". adamiani iseTi briyvi da ampartavania, rom samyaroSi zeadamianuri rasebis arsebobas uaryofs. ra unda elaparako aseT Sizofreniks?

mimagrebuli failebi

gamoxmaureba