←  religia da filosofia

Planeta.Ge

»

vin arian asurebi da devebi?

- is suraTebi Sankaradeva 08 Mar 2018

iranelebs, indoelebs da slavebs magrad aqvT areuli goneba. saerTod mTels msoflios areuli aqvs goneba. namdvili paradoqsuli enigma aris "devebis" da "asurebis" Sesaxeb miTebi. indoelebi agineben iranul asurebs da afetiSeben devebs, xolo iranelebi agineben devebs da afetiSeben asurebs. am konfliqtSi eflobian slavebic romlebic sakuTar winaprebs asebs an asurasebs uwodeben. sxvaTaSoris sityva asur ukuRma ikiTxeba rogorc "rusa" (?)... iranuli uzenaesi ufali asura mazda da "boroti deva" arimani Zmebi arian, isini ufali zurvanis Svilebi arian. asevea indur religiebSic. budizmi SedarebiT Serbilebulad ambobs, rom asurebi svargadan deboSistobis gamo gamogdebuli RmerTebi arian. indusebi weren TavianT traqtatebSi rom Turme asurasebi ewodebaT qalRmerT ditis da qalRmerT danus Svilebs, daitiebs da danavebs. diti da danu arian brahmas 7 pirveli Svilidan, 7 riSidan pirvelis – kaSiapas meore da mesame colebi. devebi Sva kaSiapas pirvelma colma – aditim. gamodis rom aditiebi da daitiebi da danavebi Zmebi da debi arian! metic, asurasebic RmerTebi gamodian iseve rogorc aditiebi! raSia maSin saqme? ratom mtroben erTmaneTs? amis Sesaxeb Teosofebi bevrs weren da miuTiTeben rom asurasebis demonizeba esaa induisturi egzoTerizmi da rom ezoTerulad asurasebi arian umaRlesi RmerTebi. induizmSi bevri erTmaneTis sawinaaRmdego cnobebi da doqtrinebia. zogierTi versiiT aditis, ditis da danus mama iyo mahabrahma dakSa, erT-erTi 11 prajapatidan, romlebic Seqmna brahmam. sxva versiiT ki dakSa aris aditis Svili. zogi versiiT viSnu aris aditis Svili, xolo sxva versiiT viSnu aris yvela RvTaebis mama. aditiebis ricxvic sxvadasxva teqstebSi sxvadasxvaa. saxelebi yvelgan erTnairi araa. vedebis mixedviT dakSas garda sxva prajapatebia: mariCi, angirasi, pulastia, pulaha, bhrigu da a.S. induizmis da tantras praqtikulad TiToeuli skola winaaRmdegobaSi modis sxva skolebTan. TviT tantraSic ki Sivas da kalis xSirad ewodebaT mahasura da mahasuri (!). isic kia naTqvami rom asurebis erT-erT samefoSi – vitalaSi Tavad Sivas da kalis ipostasebi mefoben (!). bolos da bolos vin arian asebi, asurebi, aditiebi da devebi?
gamoxmaureba