←  religia da filosofia

Planeta.Ge

»

religia da seqsualoba

- is suraTebi Sankaradeva 07 Mar 2018

lgbt-s Sesaxeb mravali dezinformaciuli miTia gavrcelebuli. lgbt-s ebrZvian ara mxolod religiuri fundamentalistebi, aramed zogierTi aTeistebic da fsevdo-ezoTerikebic. orTodoqsuli qristianoba gnostikosebs homoseqsualobaSi debda da brals, rac sinamdviles Seesabameboda, imitom rom gnostikuri liberalizmi ufro adre arsebuli romaul-berZnuli dionisuri mistikuri liberalizmidan momdinareobda. Tumca elinebSic iyvnen lgbt-s mtrebi. arabul kulturaSi muhamedamde homoseqsualoba farTod iyo gavrcelebuli da raRac doziT axlac arsebobs. TviT "tradiciul" qristianobaSic ki iyvnen lgbt-ebi. mecnierulad es dasturdeba. rac Seexeba satanistebs, satanistebSi marTlac bevria homoseqsuali da sxvadasxva satanistur skolebSi lgbt ar iTvleba anomaliad, magram iqac arian homofobebi. iranSi da indoeTSi homoseqsualobis idea namdvil paradoqsul simaRleebs aRwevs. iranelebi TavianT RmerTebs uwodeben asurebs da indur surebs anu devebs brals deben homoseqsualobaSi, iseve rogorc indoel tantristebs. iranelebi indur RmerTebs uwodeben garyvnil demonebs. Tavis mxriv ki induistebi iranelebs da maT asurebs deben brals homoseqsualobaSi da asurebs miiCneven borot demonebad. Teosofebma daamtkices rom asura da deva erTi da igivea, radganac Tavdapirvelad roca iranelebi da indoelebi jer kidev erTi eri iyvnen da erTi religia hqondaT, maT RmerTebs erqvaT asurasebi anu sicocxlis moniWebelni. indras da sxva RmerTebs rigvedaSi ewodebaT asurebi! induistebmac da iranelebmac daamaxinjes ezoTeruli termini da Seqmnes erTmaneTis sawinaaRmdego fsevdo-religiebi. induizmSic da mazdeanobaSic damaxinjebulia sityva asuras mniSvneloba. dRes asura ewodebaT mxolod daitiebs da danavebs anu riSi kaSiapas da misi meore da mesame colebis – ditis da danus Svilebs! magram Soreul warsulSi ara mxolod bila-svargas binadar daitiebs da danavebs erqvaT "asu–rasa" aramed yvela mistikur arsebas! es aRwerilia e. blavatskaias saidumlo doqtrinaSi. fsevdo-ezoTeriki indusebi individualizms da subieqtivizms uwodeben "asura-dharmas" da amboben rom es ewinaaRmdegeba WeSmaritebas. isini amboben rom liberalur azrovnebaSi arsebuli subieqtivizmis da individualizmis idea esaa eresi, romelic upirispirdeba "RvTaebriv WeSmaritebas". isini individualist adamianebs miiCneven "demonebis" msgavs arsebebad. TviTon indusebic da tantristebic xSir SemTxvevaSi aRiareben, rom maT RmerTebs axasiaTebT biseqsualizmi, magram amas umateben absurdul Teoriebs da zRaprebs da mere amboben rom manus STamomavlebi anu adamianebi ar unda iyvnen lgbt. indusebi asurasebs miiCneven homoseqsualebad da biseqsualebad da acxadeben "codvilebad". bolos da bolos sadaa WeSmariteba? erTia faqti: indoelebmac da iranelebmac, abraamitebTan erTad daamaxinjes uZvelesi ezoTeruli tradicia, yvelaferi erTmaneTSi auries da moaxdines lgbt-s kriminalizacia, miuxedavad imisa rom WeSmariti advaita tantras kama-Sastrebis mixedviT homoseqsualoba araa codva. Tavdapirvelad lgbt ar iTvleboda anomaliad, amas TviT fsevdo-ezoTerikebic da religiuri fanatikosebic ki aRiareben roca atlantebs da lemurielebs brals deben homoseqsualobaSi. zogierTis azriT atlantida "RmerTma" dasaja homoseqsualobis gamo. Tanamedrove religiebSi RmerTis idea, demonis koncefcia da homoseqsualobis idea sagrZnoblad aris damaxinjebuli. religiebi degradaciis gzas adganan. maT ar ician ras niSnavs sityva "daimoni", "asura", "deva", "hetera", homoseqsuali da a.S. adamianebma dakarges mistikuri codnis 99%. lgbt-s demonizeba dakavSirebulia religiur degradaciasTan da primitivizmTan. veravin ver SeZlo emsjela faqtebiT da mecnierulad aexsna Tu ratom aris lgbt "codva" da "danaSauli". fsevdo-ezoTerikebs da religiur fanatikosebs ubralod ar esmiT ra aris adamianis seqsualoba, aqedan modis yovelgvari homofobia da diskriminacia.
gamoxmaureba redaqtirebulia Sankaradeva: 07 March 2018 - 05:03 PM
gamoxmaureba