←  politika da sazogadoeba

Planeta.Ge

»

e.w ,,xalxis komentari"

- is suraTebi ana99 10 Jan 2018

darwmunebuli var xSirad SevswrebivarT TToeuli Cvengani, amaTu im umwvaves da realur problemaze ,,indiferentul" ,,gamaRizianebel" komentarebs, romelic namdvilad raadekvaturia da afsoliturad umecari... xSirad davfiqrebulvar rom es komentari viRac idiotis mieraa dawerili da gamitarebia, zogs aRizianebs aseTi komentarebi da albad gulic daswyvetia, e.w ,, sazogadoebaze" exla imdenad aRar vRiziandebi da arc mainteresebs da Tu ratom, erT saintereso ambavs mogiyvebiT. Cemi axlobeli pirobiTad k.ms SemTxveviT leptopis CarTul ekranSi wavawydi konkretul forumze ararealuri saxeliT da ararealuri ramdenime pirovnebis saxelebiT komentarebis mTel gverds. SemTxveviT migdebul saqaRaldis gverdze rom qonda Camowerili. gamecina vifiqre albad Radaobs an albad gareka meTqi, magram ara... magaliTad religiuri Temis sakiTxze es pirovneba viRac xviCas saxeliT RmerTze raRacas akomentarebs, igive pirovneba isev ewinaaRmdegeba Tavisive komentars da aseqmnis ararealur sivrceSi imis STabeWdilebas TiTqos religiuri sakiTxi aris dasacini da amyarebs Tavisive mravali gamogonili saxelebis komentarebis kveris dakvriT azrs rom aTeistia marTali. gavogndi da TviTonac saxtad darCa roca es vnaxe da roca gavbrazdi mis dajRabnil komentarebze. CaveZie Tu ratom akeTebda amas , raTqmaunda raRac sisuleleebi moigona, magram davinteresdi Tu sad da vis kompaniaSi iyo... mivdie am ambavs bolomde da gaognebuli davrCi... Turme lobi arsebobs am yvelanairad sasacilo da amazrzeni qmedebebis, Turme amas zedmiwevniT asruleben, yvelaferi rasac akomentareben aris gazviadebuli, viRac avadmyofs awyobs mcdari azris Seqmna, an im gancdis Seqmna rom sazogadoeba ver azrovnebs, es ,,ginebebic" es gamaRizianebeli videoebic da bevri sxva ram xelovnuria, SekveTilia xalxo. realuri mizezi ki amis aris siZulvilis da undoblobis daTesva... bevri iseTi ram xdeba da iseTi gaSmagebuli omi mimdinareobs Cvens winaaRmdeg, rom verc warmogidgeniaT... rom aRaraferi vTqvaT im saSinel situaciaze rasac adgili aq Cvens yoveldRiur cxovrebaSi. ase xelovnurad weren da adgenen sakuTari Sexedulebisamebr Cvens yoveldRiur yofas, ,,Cvens yoveldRiur komentarebs"

p.s me vxvdebi rom yvlanairi dabrkoleba da yvelanairi gaumarTlebeli faqti zustad gamiznuladaa Seqmnili, exla mainteresebs vis inetresebSia saqarTvelos misi xalxis, misi bunebis, misi rwmenis da saerTod am teritoriis ganadgureba da gadakargva, gamoiRviZeT xalxo, gamoiRviZeT RvTis gulisTvis da gaiazreT yvelaferi gTxovT, is Cemi axlobeli ise Svarcxvine rom verasodes ver dawers aseT mdabio intrignul raRaceebs, miTumetes religiaze da miTumetes ,,xalxis" saxeliT. moaxdineT reagireba da nu dagimunjebiaT tvinebi da mere ena. jer tvini gaaRviZeT da aamuSaveT....
gamoxmaureba

- is suraTebi Shaten 11 Jan 2018

*Caxveleba* ana99, mapatie, magram amdens ro wer.., cota mokled were, Tu marTla gaintersebs, waikiTxaven Tu ara..
jer isedac Sen da Cems garda aq kaciSvili ar Semodis da.. :D
gamoxmaureba

- is suraTebi ana99 13 Jan 2018

gamoxmaurebis naxvaShatens citata(dapostvis dro 11 January 2018 - 12:23 PM):

*Caxveleba* ana99, mapatie, magram amdens ro wer.., cota mokled were, Tu marTla gaintersebs, waikiTxaven Tu ara..
jer isedac Sen da Cems garda aq kaciSvili ar Semodis da.. :D

anu saerTod ar davwero? marTla mainteresebs:) me ar minda vinmes Wkua vaswavlo an davarigo da msgavsi raime, ubralod Cems azrebs vuziareb kompiuters anu am saits da waikiTxaven Tui ara ar madardebs. minda rom Cemi azrebi da Cemi istoriis mcire monakveTebi aq davwero.. ubralod.. ise... madloba rom gamomexmaure da waikiTxe :)
gamoxmaureba

- is suraTebi Shaten 13 Jan 2018

gamoxmaurebis naxvaana99s citata(dapostvis dro 13 January 2018 - 10:03 PM):

da waikiTxaven Tui ara ar madardebs.
es ukve sxva saqmea.. :)

gamoxmaurebis naxvaana99s citata(dapostvis dro 13 January 2018 - 10:03 PM):

da waikiTxe
es raze mogatyuo..?! :blush: :D
gamoxmaureba