←  programebi

Planeta.Ge

»

videodan fragmentis amoReba,

- is suraTebi lusi@ 04 Nov 2017

gamarjoba, vinmem xom ar iciT, rogor amoviRo/gadmoviwero videodan konkretuli fragmenti da ara mTlianad video?; - programebis CamotvirTva da aseTi xaTabalebi rom ar damWirdes, magas veraferi ver gavuge; - Cveulebrivi kompiuteris meniudan ver amoviReb?, anu, rogorc suraTs viwer, an videodan viReb suraTs, aseve Tu amoviReb fragments videodan
gamoxmaureba

- is suraTebi Shaten 04 Nov 2017

me .myvideo.ge-dan vici marto..
gamoxmaureba

- is suraTebi Proessor 03 Dec 2017

ver amoiReb programebis gareSe )

Shaten rogor xar Cemo alter egov )
gamoxmaureba

- is suraTebi Shaten 04 Dec 2017

sad daikarge Se unamuso..?!
rogor megona, rom Seni naxva ase gamixardeboda..! :D :pupuza:
gamoxmaureba

- is suraTebi Proessor 04 Dec 2017

mapatie... saqme moiTxovda, radarebidan unda gavmqraliyavi... :(
Sensken ra xdeba, rogor xar rasa iqm?
gamoxmaureba

- is suraTebi Shaten 05 Dec 2017

gamoxmaurebis naxvaProessors citata(dapostvis dro 04 December 2017 - 03:29 PM):

mapatie... saqme moiTxovda, radarebidan unda gavmqraliyavi... :(
Sensken ra xdeba, rogor xar rasa iqm?
ravi.., mSvidoba..!
var ra.., Zveleburad.. :vinki:
gamoxmaureba