←  biznesi,samarTali, kanonmdebloba

Planeta.Ge

»

kapitalisturi marazmis kritika

- is suraTebi Sankaradeva 14 Aug 2017

kapitalisti eqsploatatorebis tyuili # 1: smiTma gamoiyena „uxilavi xelis“ (Invisible Hand) metafora, anu ekonomikis monawileebi motivirebulebi arian piradi interesebiT, magram bazarze moqmedi „uxilavi xeli“ maT moqmedebebs da interesebs erTgvar koordinacias uwevs da sazogadoebisTvis sasargeblod warmarTavs. bazris „uxilavi xelis“ princips safuZvlad udevs bazris TviTregulirebis SesaZleblobebi.

kapitalisti eqsploatatorebis tyuili # 2: adamianebs surT moixmaron gacilebiT meti, vidre ekonomikas SeuZlia awarmoos. es imas niSnavs, rom iseve, rogorc saojaxo meurneoba ver miscems Tavis TiToeul wevrs yvelafers, rasac es ukanaskneli moisurvebs, aseve sazogadoeba ver uzrunvelyofs TiToeuli individis cxovrebas im umaRles doneze, rogorc es individebs surT. es SezRuduloba (scarcity) ki imis Sedegia, rom ar arsebobs yoveli adamianis yvela moTxovnilebis dakmayofilebis SesaZlebloba. magaliTad, SezRudulobas vawydebiT, rodesac dRis ganmavlobaSi dro ar gvyofnis movaswroT yvela saqme, maSasadame, Cvveni dro SezRudulia; miuxedavad imisa, rom Tavisufali bazris qveynebis maRaziebSi Taroebi dazvinulia saqonliT, adamianebi yvela maTganis SeZenis uflebas Tavs ver miscemen, radgan maTi fuladi saxsrebi SezRudulia.

kapitalisti eqsploatatorebis tyuili # 3: ekonomikis arsi SesaZlebelia amgvarad Camoyalibdes: ekonomika aris sazogadoebrivi mecniereba, romelic aRwers da aanalizebs imas, Tu SezRuduli resursebis pirobebSi raze akeTebs sazogadoeba arCevans, rom daikmayofilos Tavisi usazRvro moTxovnilebebi. ekonomika swavlobs im adamianTa qcevebs, vinc warmoebasa da gacvlaSi monawileobs.

kapitalisti eqsploatatorebis tyuili # 4: rogor unda gadanawildes erovnuli produqti sazogadoebis wevrebs Soris. vinaidan warmoebas ar SeuZlia yvelas moTxovnilebis dakmayofileba, anu, produqcia arasakmarisi raodenobiT iwarmoeba,

kapitalisti eqsploatatorebis tyuili # 5: bazari - esaa organizebuli sistema, romlis meSveobiTac adamianebi erTmaneTs ucvlian saqonelsa da momsaxurebas.

marqsistuli komentari: adam smitiseuli uxilavi xelis idea sruli debilizmia! ratom? imitom rom adamianebi motivirebulni arian daicvan da gadaarCinon sakuTari da sakuTari axloblebis sicocxle da amisTvis maT esaWiroebaT resursebi, uamravi adamiani iRupeba imis gamo rom resursebi ar gaaCnia (ver iSova!). uxilavi xeli xom? ra sasaciloa! rogor bedaven zogierTebi amis mtkicebas? imitom rom aseTia dezinformaciuli propaganda! bazars warmarTaven mdidari mamaZaRlebi da SobelZaRlebi Sepyrobilni sixarbis virusiT da ara e.w. uxilavi xeli da swored es Zalauflebis mqone xarbi parazitebi „aregulireben“ bazars da ara raime sxva! xarbi da vireSmaki Zalauflebis wyurviliT Sepyrobili araadamianebis jgufi marTavs msoflios. sazogadoebas ar gaaCnia araviTari „usazRvro“ moTxovnilebebi! da is araviTar arCevan ar akeTebs! usazRvro moTxovnilebebi aqvT xarb milionerebs da maTnairebs, rac Seexeba im adamianebs vinc warmoebaSi da gacvlaSi arian CarTulni,... im adamianebma raRa unda qnan visac arc warmoeba ar SeuZliaT arafris da verc verafers gaucvlis veravis? ra aseTebi cota arian? produqcia arasakmarisi raodenobiT iwarmoeba? tyuili! warmoeba ver daakmayofilebs yvelas moTxovnilebebs? esec tyuili! is rom adamianTa umetesobis saxsrebi SezRudulia marTalia, magram is idea rom yvela adamianis yvela moTxovnilebas ver davakmayofilebT im umaRles doneze rogorc es maT surT, aris kidev erTi grandiozuli kapitalisturi tyuili! gsurT pasuxi ratom arian adamianebi dayofilni or araTanaswor jgufad: 1) Ratakebad („Ratakgarqebad“) da 2) mdidrebad (oligarqebad)? yvelaferi martivadaa: Raribebi imitom arian Raribebi rom maT Zarcvaven da atyueben mdidrebi da mdidrebi imitom arian mdidrebi rom arian sixarbiT Sepyrobilni da itaceben resursebs! roca adamianTa erT mcire jgufs kerZod 1% xelSi aqvs msoflio simdidris 40% ra rCeba danarCen adamianebs? mxolod 60%! mdidrebi Zarcvaven Raribebs da Raribebi ver uweven winaaRdegobas mdidrebs, sxva sityvebiT rom vTqvaT eqsploatatorebi Cagraven mosaxleobis danarCen nawils! ratom? imitom rom sixarbis winaaRmdeg ar arsebobs kanoni! ar aris kanoni romlis ZaliTac usayvedureb da aukrZalav: „nu gaqvs amdeni fuli! Sen ar unda gqondes milioni! ase ar SeiZleba! Sen zedmetad bevri resursebi gaqvs!“ aseTi kanoni ar arsebobs! adamianTa didi nawili an mZime SromiT Soulobs fuls an saerTod iRupeba, maSin roca sixarbiT Sepyrobili erTi muWa elita itacebs milionebs da miliardebs! raRa Tqma unda danarCeni nawili adamianTa siRatakeSi CaixrCoba! resursebi xom usasrulo araa dedamiwaze! egec rom ara sistemas marTaven elitis wevri mdidrebi da yvelaferi isea mowyobili rom mdidrebi fufunebaSi ixrCobodnen xolo Raribebi rCebodnen Raribebad da mudmivad iCagrebodnen. adamianTa didi nawilis Ratakebad da Cagrulebad qceva SeTqmulebis nawilia romelsac saTaveSi milionerebi da miliarderebi udganan! ratom? imitom rom maT es awyobT! elita itacebs imaze met resursebs vidre maT ekuTvniT! aqedan gamomdinare viRac mudam wagebulSia.

gamoxmaureba