←  fsiqologia

Planeta.Ge

»

erofobia da eromania

- is suraTebi Sankaradeva 13 Aug 2017

ukidegano siZulvili, zizRi da mrisxaneba mipyrobs da sagonebelSi vvardebi, roca vawydebi adamians, romelsac ejavreba erotizmi da miiCnevs mas „amoralur borotebad“ (!), ratom ase? martivadaa yvelaferi, vinmes warmoudgenia kacobrioba bavSvebis gareSe? raRa Tqma unda ara! da Tu icis vinmem rogor „keTdebian“ isini? bavSvebi ibadebian sqesobrivi aqtis Sedegad da sqesobrivi aqtis ganmapirobebeli da wammarTveli faqtori, aqtori da Zala aris – erotizmi anu seqsualuri vneba, romelic rogorc aseTi TavisTavad ar warmoadgens normidan gadaxras da aris adamianuri arsebis bunebrivi instinqti da azri (!). sainteresoa, Tu SesaZlebelia Seqmna ojaxi da gaaCino STamomavloba erotizmis gareSe? normaluri adamianisTvis gasagebia, rom ara! Zvel romaelebsa da berZnebs hyavdaT erotizmisa da romantizmis muza – erato, romelic elvis ufali zevs-iupiteris erT-erTi qaliSvili gaxldaT. erato adamianebs jansaR erotizms anu vnebas STaagonebda da kacobriobas gamravlebaSi da xorcieli siameebiT tkbobaSi exmareboda. eratos funqcias inawileben qalRmerTi afrodita da RmerTi himeroti anu erosi, indur kulturaSi analogiuri RmerTebia Siva kamadeva da Sakti kamadevi, kamadeva niSnavs vnebis kacRvTaebas, xolo kamadevi vnebis qalRmerTs. kamadeva da kamadevi iTvlebodnen da iTvlebian RvTaebrivi kosmiuri seqsualuri energiis – kundalini anu dakini Saktis gansaxierebebi. ra aris kundalini Sakti induizmSi? es zustad igivea rac cnobili fsiqoanalitikosis zigmund froidis e.w. „libido“. Sivaitur da Saktistur tantrizmSi erotizmis koncefciam da misma praqticirebam apogeas miaRwia, iq erotizmi ukve RvTaebis Zalis gamovlinebad iTvleba. satanizmSi seqsualurobas anu erotizms arasodes eniWeboda negatiuri statusi. luciferma adamsa da evas seqsualuri cnobiereba mianiWa. satanizmi adamians mouwodebs datkbes vnebiT da ar SeebrZolos mas (TumcaRa araa saubari zRvargadasul maniakalur qmedebebze rac kriminals warmoadgens). ratom aris erotizmi anu vneba cudi? da ratom ar SeiZleba rom axalgazrda sxeulebi datkbnen erTmaneTiT? es CemTvis gaugebaria! saukuneTa manZilze abraamul religiaTa rudunebiT erotizmi iyo tabudadebuli da eSmakeul fenomenad iyo gamocxadebuli rac anadgurebda kacobriobis libodos da azrovnebas. adamianebi, romlebic acxadeben, rom sZulT erotizmi da mainc aCenen bavSvebs arian pirmoTne moralistebi romlebic sargebloben ormagi standartebiT (!). gaiZvera moralistebi, romlebic TavianTi fanatikuri antoerotiuli eTikiT ekvexebian sxva adamianTa pirad cxovrebaSi, arian moclili moZaladeebi da wesiT unda daisajon amgvari qmedebebisTvis da ara is adamianebi, romlebic cdiloben fizikuri mSvenierebisgan miiRon xorcieli siamovneba da miecen vnebis dauokebel grZnobas. nuTu is rac gaZlevs siames aris cudi? ara, ar aris! magram milionobiT ganuviTarebeli idioti amas jiutad amtkicebs. saWiroa sazogadoebaSi seqsualuri kulturis donis amaRleba, sqesobrivi cnobierebis ganviTareba da ara erotizmis rogorc koncefciis da misi gamovlinebebis safuZvelSive CaxSoba da uazro da mzakvruli qiliki. adamianebi romlebic aZageben vnebas rogorc ideas, ver swvdebian erotizmis esTetikur koncefcias. saukuneebis manZilze religiuri ierarqebi igonebdnen qaluri seqsualurobis CaxSobis sxvadasxva meTodebs da amarTlebdnen mas sxvadasxva dogmatebiT, romlebsac araviTari logikuri safuZveli ar gaaCnda, amrudebdnen vnebis ideas da kriminalur moqmedebad usaxavdnen brbos, raTa gamoewviaT xalxSi erotizmis mimarT SiSi anu erofobia, ramac migviyvana absurdis apoTeozamde, magram mudam iyvnen eromanebi, adamianebi, romlebic tkbebodnen erotizmiT da yurs ar ugdebdnen antierotiul propagandas, romelmac mraval adamians fuWi zizRi Caunerga gulSi da tvinSi iseTi bunebrivi instinqtis mimarT rogoricaa – libido anu erosi (kacobriobis cxovelmyofeli energia). amis mizezi aris adamianebis gawvrTnis da sakuTar Wkuaze trialis survili. ra aris marxva? gemrieli saWmelis akrZalva. rogor wvrTnian cxovelebs cirkSi da adre mwyemsebi? nugbar saWmels arTmeven da mxolod maSin aWmeven, roca cxovelebi mwvrTnelebis moTxovnis mixedviT moiqcevian. rodesac sayvareli saWmeli genatreba Tveebi, adamianis fsiqikaSi grovdeba mainspirirebeli SegrZneba da rodesac dgeba e.w. „xsnilis“ dro tvini iwyebs kolosaluri raodenobis endorfinebis gamotyorcnas. siamovnebis hormonebis raodenoba zogjer narkotikis zemoqmedebas utoldeba. rac ufro didia SezRudva miT meti efeqti. Sesabamisad rodesac krZalaven seqss warmoiqmneba Zalian didi survili da am seqsis miRwevis dros adamiani netarebs. daukvirdiT yvela didi saeklesio dResaswaulis win aris marxva da seqsis nawilobrivi an sruli SezRudva. es Tmena da Semdeg erTbaSad gaxsnileba adamianSi iwvevs Zalian did pirobiT refleqsur bmas am saeklesio dResaswaulebze. aRdgoma, Soba asocirdeba did siamovnebasTan. adamians hgonia rom es aris ara fizikuri, aramed sulieri siamovneba, aRtyineba, rwmena. sinamdvileSi es yvelaferi warmoadgens qimias. ubralod Wkvianma gandonebma kargad ician rogor gawvrTnan cxovelebi. radgan ebraelebi iyvnen mesaqonle xalxi. yvela sxva erebisgan gansxvavebiT gansakuTrebiT kargad icodnen rogor imarTebodnen cxovelebi. Tu daakvirdebiT yvela abraamul religias. esaa cirkis cxovelebis momTviniereblebis saxelmZRvanelo. maTraxi, mofereba. SimSiloba gemrielobebis Wmeva. ase xdeba fsiqika damyoli, labiluri, indiferentuli, marTvadi. Tu daakvirdiT rogori saSineli antierotuli kampania aris gaCaRebuli mTel msoflioSi seqsis winaaRmdeg? erotizmis moZule moralisti marazmatiki fundamentalistebi gamZafrebulebi cdiloben xalxs sityva seqsic ki SeaZulon, seqsis xsenabazec qiliki da dacivna iwyeba, vinc seqss axsenebs garyvnili, maniaki da amazrzeni pirutyvi hgoniaT, xolo visac seqsi aqvs imas gaTaxsirebuls uwodeben! televiziebSi seqsis daknineba,raRac binZur,miuRebel konteqstSi gansaxilvel qmedebaT Tvlian,iseT saSinel formebSi da tonebSi ganixilaven seqss, rom axalgazrdebs saSineli kompleqsebi uCndebaT, seqsze ver saubroben. gogonebi namdvil monstrebad iqcnen, biWebs rogor lanZRaven, aseTi rame komunistebis drosac ki ar yofila seqsis mimarT! gaTxovili moralisti „qalebi“ ki genitaliebis midamoebSi arsebul Tmas iglijaven da Tavis „qalur patiosnebas“ Jana darkis droSasaviT afrialeben, naxeT rogori umwikvlo da moralurad wminda genitaliebi gvaqvso! fanatikoso erofobebo, iciT ra mosdevs seqsis dakninebas da diskriminacias? ar iciT ? maSin axla icodeT, rom seqsis ase dakninebas da damcirebas saSineli pedofilia, narkomania da sxva mravali ubedureba moaqvs! yvelas visac seqsze saubaric ki gejavrebaT, ai am paTologiebs gisurvebT ojaxebSi da naTesavebSi Tqve fsiqiuro invalidebo!

gamoxmaureba