←  medicina da janmrTeloba

Planeta.Ge

»

operaciis dasafinanseblad vis mivmarTo?dam...

- is suraTebi TamunaGG 29 Jun 2013

Zalian Zalian

umorCilesad gTxovT vinc amas waikiTxavT Tu iciT rame imis Sesaxeb razec davwer


Tu odnav mainc gagegebaT


ar damaignoroT!!!!!!!!!!!!!!!!

.axlaxans gavige,megobris dedas(dedis garda aravin yavs) aRmoaCnda mkerdis simsivne
-avTvisebiani.operacia Rirs 80.000.

ojaxSi arian mxolod deda–Svili da saxsrebi ar aqvT rom es Tanxa srulad dafaron.operacia Tu ar gakeTdeba qali daiRupeba.damexmareT rogor Seileba me ,15wlis mozardma raime ubralo,umniSvnelo magram CemTvis umniSvnelovanesi wvrili Sevitano am adamianis gadarCenaSi.vis vTxovo dafinanseba?
?80.000 raTqmaunda am Tanxas me ver davfarav ubralod Tu mcire wvrilis Setana SemiZlia minda romgamomivides es saqme maqsimalurad yvelas vTxovo visac SeuZlia damxmareba Tumdac mcirediT.
vis mivmarTo dasaxmareblad???ras mirCevT??

mimagrebuli failebi

gamoxmaureba

- is suraTebi alex 29 Jun 2013

TamunaGGravi albaT jandacvis saministros. :user:
gamoxmaureba

- is suraTebi salinasi 08 Jul 2013

jandacvaSi miitane eqimis dawerili forma asi Tavisi angariS-faqturiT da dagexmarebian.
gamoxmaureba

- is suraTebi Kaen Kaen Kaen 08 Jul 2013

gamoxmaurebis naxvaTamunaGGs citata(dapostvis dro 29 June 2013 - 01:53 PM):

Zalian Zalian

umorCilesad gTxovT vinc amas waikiTxavT Tu iciT rame imis Sesaxeb razec davwer


Tu odnav mainc gagegebaT


ar damaignoroT!!!!!!!!!!!!!!!!

.axlaxans gavige,megobris dedas(dedis garda aravin yavs) aRmoaCnda mkerdis simsivne
-avTvisebiani.operacia Rirs 80.000.

ojaxSi arian mxolod deda–Svili da saxsrebi ar aqvT rom es Tanxa srulad dafaron.operacia Tu ar gakeTdeba qali daiRupeba.damexmareT rogor Seileba me ,15wlis mozardma raime ubralo,umniSvnelo magram CemTvis umniSvnelovanesi wvrili Sevitano am adamianis gadarCenaSi.vis vTxovo dafinanseba?
?80.000 raTqmaunda am Tanxas me ver davfarav ubralod Tu mcire wvrilis Setana SemiZlia minda romgamomivides es saqme maqsimalurad yvelas vTxovo visac SeuZlia damxmareba Tumdac mcirediT.
vis mivmarTo dasaxmareblad???ras mirCevT??


aramgonia amxela TanxiT jandacvis saministro dagexmaroT, daJe avadmyof bavSvebsac ki ver exmarebian amxela TanxiT, Sansia Tanxis mesamedi an ha da meoredi dagifinansoT, danarCeni ki sapatriarqo SeauxeT magaT aqvT bevri fuli da Tu kidev SerCaT namusis natamali wesiT unda dagexmaroT.
gamoxmaureba

- is suraTebi Metalhead 01 Aug 2013

TamunaGG
rogor dasrulda es ambavi?
gamoxmaureba