←  politika da sazogadoeba

Planeta.Ge

»

vin aRiarebis, axazeTs da samaCablos?

- is suraTebi newstudio 23 Mar 2013

Cveni mTavari amocana am etapze aris ekonomikurad mowinave qveyana gavxdeT regionSi

da Tu es moxerxda, gairWon erT adgilas es aRiarebebi...
gamoxmaureba

- is suraTebi urfinjus 23 Mar 2013

Giorgi Kiskeidze albaT sudeti( Sudetenland -germanulad 1938 wlisTvis 3,3 germanels iTvlida da am olqis mosaxleobis 90% Seadgenda)gqondaT mxedvelobaSi. sudeteli germanelebis uflebebis dacvis sababiT SeiWra germania CexeTSi da misi okupacia moaxdina. es yvelaferi imiT damTavrda(beneSis doqtriniT 3,3 milioni sudeteli germaneli CexeTis sudetidan deportirebuli iqna germaniaSi meore msoflio omis Semdeg(sxvaTa Soris 500 000 germaneli deportirebuli iqna slovakeTidan da ukrainis karpatebidanac) deportacias Tan axlda didi msxverpli mSvidobian germanel mosaxleobaSi) rom dRes sudetSi germanelebi aRar cxovroben. germaniis damarcxebis Semdeg sudeteli germanelebi istoriul samSobloSi gaadeportires...dadebuli suraTi
gamoxmaureba redaqtirebulia urfinjus: 23 March 2013 - 09:22 AM
gamoxmaureba

- is suraTebi Giorgi Kiskeidze 23 Mar 2013

 urfinjuss citata(dapostvis dro 23 March 2013 - 09:05 AM):

sudeteli germanelebis uflebebis dacvis sababiT SeiWra
rogorc ruseTi :)
gamoxmaureba