კონტენტზე გადახტომა


განყოფილებაში მოქმედი წესები


 • თქვენ არ შეგიძლიათ გამოეხმაუროთ ამ თემას
 • Go to first unread post
1 reply to this topic

#1 FRIDRIX    ნიკის ჩასმა

  აქტიური

 • პლანეტელი
 • პიპპიპპიპპიპპიპპიპპიპპიპპიპპიპ
 • 5545 წერილები:
 • Gender:Male
რეპუტაცია: 51
კარგი

დაწერილია 17 December 2010 - 12:03 AM

PLANETA.GE ქცევის კოდექსი
ქცევის კოდექსის კანონი

თავი I
PLANETA.GE ქცევის კოდექსის კანონმდებლობა

მუხლი 1.\ პლანეტა.გე ქცევის კოდექსის კანონმდებლობა და მისი მიზანი1. პლანეტა.გე ქცევის კოდექსი ადგენს უზერის პასუხისმგებლობას საფუძველს, განსაზღვრავს, თუ რომელი ქმედებაა დანაშაულებრივი, და აწესებს შესაბამის სასჯელს ან სხვა სახის მოდერატორის მიერ საჭიროდ მიჩნეულ ღონისძიებას.

2. ეს კოდექსი შეესაბამება პლანეტა.გე სხვა განყოფილებების ქცევის წესებს და იუზერების ქცევის განსაზღვრის საყოველთაოდ აღიარებულ პრინციპებსა და ნორმებს.

3. ამ კოდექსის მიზანია დანაშაულებრივი ხელყოფის თავიდან აცილება და მართლწესრიგის დაცვა.

თავი II
ქცევის კოდექსის მოქმედების ფარგლები

მუხლი 2.\ ქცევის კოდქსის კანონის მოქმედება დროში

1. ქმედების დანაშაულებრიობა და დასჯადობა განისაზღვრება, ქცევის კოდექსის კანონით
რომელიც მოქმედებდა მისი ჩადენის დროს.

2. დანაშაულის ჩადენის დროა ის დრო, როდესაც მოქმედებდა ამსრულებელი ან თანამონაწილე ანდა უნდა ემოქმედა მას. შედეგის დადგომის დროს მნიშვნელობა არა აქვს.


მუხლი 3.\ ქცევის კოდექსის კანონის უკუძალა

1. ქცევის კოდექსის კანონს, რომელიც აუქმებს ქმედების დანაშაულებრიობას, ან ამსუბუქებს სასჯელს აქვს უკუძალა. ქცევის კოდექსის კანონს, რომელიც აწესებს ქმედების დანაშაულებრიობას, ან ამკაცრებს სასჯელს უკუძალა არა აქვს.

2. თუ ახალი ქცევის კოდექსის კანონი ამსუბუქებს სასჯელს ქმედებისათვის, რომლის გამოც დამნაშავე მას იხდის, ეს სასჯელი უნდა შემცირდეს ამ ქცევის კოდექსის კანონის სანქციის ფარგლებში.

3. თუ დანაშაულის ჩადენიდან განაჩენის გამოტანამდე ქცევის კოდექსის კანონი რამდენჯერმე შეიცვალა, გამოიყენება ყველაზე მსუბუქი კანონი.


კარი მეორე
დანაშაული

თავი III


ქცევის კოდექსის პასუხისმგებლობის საფუძველი,
დანაშაულის კატეგორიები

მუხლი 4.\ ქცევის კოდექსის პასუხისმგებლობის საფუძველი


1.ქცევის კოდექსის პასუხისმგებლობის საფუძველია დანაშაული, ესე იგი ამ კოდექსით გათვალისწინებული მართლსაწინააღმდეგო და ბრალეული ქმედება.

2.დანაშაულს არ წარმოადგენს ისეთი ქმედება, რომელიც თუმცა ფორმალურად შეიცავს ამ კოდექსით გათვალისწინებული რომელიმე ქმედების ნიშნებს, მაგრამ მცირე მნიშვნელობის გამო არ გამოუწვევია ისეთი ზიანი, რომელიც აუცილებელს გახდიდა მისი ჩამდენის დასჯას მოდერატორის მიერ ან არ შეუქმნია ასეთი ზიანის საფრთხე.


მუხლი 5.\ მიზეზობრივი კავშირი1.თუ ამ კოდექსის შესაბამისი მუხლით დანაშაული მხოლოდ მაშინ ითვლება დამთავრებულად, როდესაც ქმედებამ მართლსაწინააღმდეგო შედეგი გამოიწვია ან ასეთი შედეგის განხორციელების კონკრეტული საფრთხე შექმნა, აუცილებელია მიზეზობრივი კავშირის დადგენა ამ ქმედებასა და შედეგს ან საფრთხეს შორის.

2.მიზეზობრივი კავშირი არსებობს მაშინ, როდესაც ქმედება წარმოადგენდა ამ კოდექსის შესაბამისი მუხლით გათვალისწინებული მართლსაწინააღმდეგო შედეგის ან კონკრეტული საფრთხის აუცილებელ პირობას, ურომლისოდაც ამჯერად ეს შედეგი არ განხორციელდებოდა ან ასეთი საფრთხე არ შეიქმნებოდა.

3.უმოქმედობა იმ შემთხვევაში ჩაითვლება ამ კოდექსის შესაბამისი მუხლით გათვალისწინებული მართლსაწინააღმდეგო შედეგის განხორციელების ან კონკრეტული საფრთხის შექმნის აუცილებელ პირობად, როდესაც პირს ეკისრებოდა მოქმედების სპეციალური სამართლებრივი მოვალეობა, ჰქონდა ასეთი მოქმედების შესაძლებლობა და სავალდებულო და შესაძლებელი მოქმედებით შედეგი თავიდან იქნებოდა აცილებული.


მუხლი 6.\ განზრახი დანაშაული


1. განზრახ დანაშაულად ითვლება ქმედება, რომელიც ჩადენილია პირდაპირი ან არაპირდაპირი განზრახვით.

2. ქმედება პირდაპირი განზრახვითაა ჩადენილი, თუ პირს გაცნობიერებული ჰქონდა თავისი ქმედების მართლწინააღმდეგობა, ითვალისწინებდა მართლსაწინააღმდეგო შედეგის დადგომის შესაძლებლობას და სურდა ეს შედეგი, ანდა ითვალისწინებდა ასეთი შედეგის განხორციელების გარდაუვალობას.

3. ქმედება არაპირდაპირი განზრახვითაა ჩადენილი, თუ პირს გაცნობიერებული ჰქონდა თავისი ქმედების მართლწინააღმდეგობა, ითვალისწინებდა მართლსაწინააღმდეგო შედეგის დადგომის შესაძლებლობას და არ სურდა ეს შედეგი, მაგრამ შეგნებულად უშვებდა ან გულგრილად ეკიდებოდა მის დადგომას.

მუხლი 7.\ გაუფრთხილებლობითი დანაშაული1.გაუფრთხილებლობით დანაშაულად ითვლება ქმედება, რომელიც ჩადენილია თვითიმედოვნებით ან დაუდევრობით.


2.ქმედება თვითიმედოვნებითაა ჩადენილი, თუ პირს გაცნობიერებული ჰქონდა წინდახედულობის ნორმით აკრძალული ქმედება, ითვალისწინებდა მართლსაწინააღმდეგო შედეგის დადგომის შესაძლებლობას, მაგრამ უსაფუძვლოდ იმედოვნებდა, რომ ამ შედეგს თავიდან აიცილებდა.

3. ქმედება დაუდევრობითაა ჩადენილი, თუ პირს გაცნობიერებული არ ჰქონდა წინდახედულობის ნორმით აკრძალული ქმედება, არ ითვალისწინებდა მართლსაწინააღმდეგო შედეგის დადგომის შესაძლებლობას, თუმცა ამის გათვალისწინება მას ევალებოდა და შეეძლო კიდეც.


მუხლი 8.\ პასუხისმგებლობა თანამდევი შედეგით
კვალიფიცირებული განზრახი დანაშაულისათვის1. თუ ქცევის კოდექსის კანონი ითვალისწინებს სასჯელის გადიდებას იმ თანამდევი შედეგის დადგომის გამო, რომელსაც არ მოიცავდა დამნაშავის განზრახვა, მაშინ ასეთი გადიდება შესაძლებელია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც პირმა ეს შედეგი გაუფრთხილებლობით განახორციელა. ასეთი დანაშაული განზრახ დანაშაულად ჩაითვლება.

2.განზრახი დანაშაულის სხვა მაკვალიფიცირებელი ნიშანი პირს ბრალად შეერაცხება მხოლოდ მაშინ, როდესაც ამ ნიშანს მოიცავდა მისი განზრახვა.

მუხლი 9.\ დანაშაულის კატეგორიები

იუზერზე სასჯელი გაიცემა შემდეგი სახით
მაგალითი:
მუხლი 9.\ ა)გაუფრთხილებლობითი დანაშაული;
მუხლი 9.\ ბ) ნაკლებად მძიმე დანაშაული;
მუხლი 9.\ გ) მძიმე დანაშაული;
მუხლი 9.\ დ) განსაკუთრებით მძიმე დანაშაული;
მუხლი 9.\ ე) აფექტი;---საპატიო დანაშაული
მუხლი 9.\ ე)\1 აფექტი;--- გადამეტებული პასუხი დამზარალებელს


1.ამ კოდექსის მუხლით სასჯელად გათვალისწინებული მოდერატორის მიერ დადგენილი სასჯელის მაქსიმალური ვადის მიხედვით დანაშაული ხუთი კატეგორიისაა:


ა) გაუფრთხილებლობითი დანაშაული;(ამ დანაშაულის ჩამდენი იუზერის სასჯელის სახეები 20%-მომატება პოსტის ჩასწორება თემის დახურვა ბანი 1-საათიდან 5-საათამდე)

1.გაუფრთხილებლობითი დანაშაული არის იუზერის მიერ შეცდომით და საპატიო (საპატიო დარღვევას ადგენს მოდერატორი) მიზეზით ჩადენილი დანაშაული ამ მუხლის დარღვევისთვის იუზერის მიმართ მოდერატორი მიიღებს ობიექტურ გადაწყვეტილებას თუ რა ღონისძიება გაატაროს)


ბ) ნაკლებად მძიმე დანაშაული;(ამ დანაშაულის ჩამდენი იუზერის სასჯელის სახეები სიტყვიერი გაფრთხილება 2-ჯერ განმეორების შემთხვევაში 20%-მომატება პოსტის რედაქტირება თემის დახურვა ბანი 5-საათიდან 25-საათამდე)

1.იკრძალება ერთი იუზერის მიერ გაკეთებული კომენტარიდან ამოღებული წინადადების მისი ნებართვის გარეშე ხელმოწერაში ჩასმა თუ ესეთი შემთხვევა მოხდა და ერთმა იუზერმა მეორე იუზერის გაკეთებული კომენტარიდან ჩაისვა წინადადეაბა როცა კომენტარის გამკეთებელი იუზერი მოთხოვს მეორე იუზერს თავისი კომენტარიდან ამოღებული წინადადების მოხსნან ეს უკანასკნელი ვალდებულია მოხსნას ხელმოწერაში ჩასმული ამ იუზერის მიერ გაკეთებული კომენტარიდან ამოღებული წინადადება ამ მუხლის დარღვევისთვის იუზერის მიმართ მოდერატორი მიიღებს ობიექტურ გადაწყვეტილებას თუ რა ღონისძიება გაატაროს ან ისარგებლებს ამ კოდექსის შემდეგი მუხლით მუხლი11.\1 )

2.იკრძალება ერთი იუზერის მიერ გაკეთებული კომენტარიდან მეორე იუზერის მიერ ამოღებული და ხელმოწერაში ჩასუმლი წინადადების ნამდვილი სახის ანუ შინაარსის დაკარგვა დამახინჯება ხელოვნურად გადაკეთება ამ მუხლის დარღვევისთვის იუზერის მიმართ მოდერატორი მიიღებს ობიექტურ გადაწყვეტილებას თუ რა ღონისძიება გაატაროს ან ისარგებლებს ამ კოდექსის შემდეგი მუხლით მუხლი11.\1 )

3.იკრძალება ერთი იუზერის მიერ მეორე იუზერის ინტელექტუალურ შესაძლებლობებზე ან სხვა სახის შესაძლებლობებზე ღირსების შელახვით დამამცირაბლად დაცინვით ცინიკურად მინიშნების ან ნიშნისმოგებით კომენტარის გაკეთება ან კომენტარის შინაარსში შეტანა პირდაპირ ან ირიბათ ამ მუხლის დარღვევისთვის იუზერის მიმართ მოდერატორი მიიღებს ობიექტურ გადაწყვეტილებას თუ რა ღონისძიება გაატაროს ან ისარგებლებს ამ კოდექსის შემდეგი მუხლით მუხლი11.\1 )

4.იკრძალება პორნოგრაფიული შინაარსის გამომხატველი ფოტოს პირად ფოტოზე და ავატარზე განთავსება

5.იკრძალება თემაში ძალადობის ამსახველი ფოტო-ვიდეო მასალის განთავსება ძალადობის ამსახველი ფოტო-ვიდეო მასალის განთავსება არ იკრძალება შესაბამის თემაში მაგალითად იუზერს აქვს უფლება განათავსოს ძალადობის ამსახველი ფოპტო-ვიდეო მასალა თემაში სადაც მსჯელობა მიმდინარეობს აქციის დარბევაზე ან ომზე და ა.შ.

6.იკრძალება თემაში მიზანმიმართულად თემასთან კავშირში არ მყოფი კომენტარის გაკეთება მასალის განთავსება თემასთან კავშირში არ მყოფი კომენტარების დასაშვები რაოდენობა არის 3-კომენტარი თემასთან კავშირში არ მყოფი ფოტო-ვიდეო მასალის დასაშვები რაოდენობა არის 3-ფოტო-ვიდეო მასალა

გ) მძიმე დანაშაული;(ამ დანაშაულის ჩამდენი იუზერის სასჯელის სახეები სიტყვიერი გაფრთხილება 1-ხელ 20%-მომატება პოსტის ჩასწორება თემის დახურვა ბანი 25-საათიდან 50-საათამდე სასჯელს ადგენს მოდერატორი)

1.განძრახ ჩადენილი მძიმე დანაშაული

2. იკრძალება იუზერის სიტყვიერი (გინება) შეურაწყოფა მის მიმართ გამოთქმული მუქარა ანაგრიშსწორება

3.იკრძალება იუზერის დაცინვა დამცირება ღირსების შემლახველი შეურაწმყოფელი ზედმეტსახელის დაძახება მისთვის სხვა ღირსების შემლახველი შეურაწმყოფელი ქმედების დაბრალება მაგალითად ხელფასის მონა რომელიმე პოლიტიკური ძალის მონა ეკლესიის მონა მის ორიენტაციაზე დაცინვა ან პიდარასტო ან რახან იცავ პიდარასტებს ხარ პიდარასტი პირდაპირ ან ირიბათ სხვა დამამცირებელი ღირსების შემლახველი იარლიყის მიკერება

4.იკრძალება შეცვლილი გინება (“დედა მოღრნული” “შევუკაკუნე” და სხვა სახის გინება)

5.იკრძალება ცილისწამება თუ ერთმა იუზერმა გააკეთა კომენტარი და მეორე იუზერმა ამ კომენტარის გამკეთებელ იუზერს დააბრალა უსაფუძვლოდ რომ ტყუილი დაწერა ან დეზინფორმაცია გაავრცელა და თვითონ ვერ დაამტკიცა ფაქტებით ან ლოგიკური მსჯელობით (ლოგიკურ მსჯელობას ადგენს მოდერატორი) მაშინ ცილისწამების განმხორციელებელი იუზერი დაისჯება ან ისარგებლებს ამ კოდექსის შემდეგი მუხლით მუხლი11.\1

6.იკრძალება წინაპრების და ოჯახის წევრების შეურაწყოფა ერთმა იუზერმა მეორე იუზერის წინაპარს უსაფუძვლოდ კონკრეტული ფაქტის გარეშე დააბრალოს რომ მისი წინააპრი იყო რომელიმე ქვეყნის აგენტი აკეთებდა საქართველოს რესპუბლიკისთვის საზიანო საქმეს იღებდა საქართველოს რესპუბლიკისთვის ზიანის მომტან სხვა ღონისძიებებში მონაწილეობას და სხვა ნებისმიერი დამამცირებელი ბრალდება იუზერის წინაპარის მიმართ იგივე ოჯახის წევრებზე მისთვის მტერ სახელმწიფოსთან თანამშრომლობის დაბრალება კონკრეტლი ფაქტის გარეშე სხვა დამამცირებელი ბრალდება

7.იკრძალება ნებისმიერი სხვა სახის შეურაწყოფა იუზერზე რომელიც დაკვალიფიცირდება მძიმე დანაშაულით

8.იკრძალება იუზერის სამსახურზე ღირსების შელახვით დამამცირაბლად დაცინვით ცინიკურად მინიშნების ან ნიშნისმოგებით კომენტარის გაკეთება ან კომენტარის შინაარსში შეტანა პირდაპირ ან ირიბათ

9.იკრძალება იუზერზე ღალატის და სხვა ნებისმიერი ღირსების შემლახველი დამამცირებელი საქციელის პირდაპირ ან ირიბათდაბრალება წარსულში აწმყოში ან მომავალში კონკრეტული ფაქტის გარეშე

10.იკრძალება ხელმოწერაში რომელიმე სახელმწიფოს გადაკეთებული გინება სხვა ნებისმიერი ღირსების შემლახველი შერაწმყოფელი წინადადება

11.იკრძალება ხელმოწერაში რომელიმე პოლიტიკური ლიდერის ან საეკლესიო ლიდერის გადაკეთებული გინება სხვა ნებისმიერი ღირსების შემლახველი შერაწმყოფელი წინადადება

12. იკრძალება ხელმოწერაში იკრძალება რომელიმე სხვა საიტის ან ფორუმის გადაკეთებული გინება სხვა ნებისმიერი ღირსების შემლახველი შერაწმყოფელი წინადადება


დ) განსაკუთრებით მძიმე დანაშაული;(ამ დანაშაულის ჩამდენი იუზერის სასჯელის სახეები 20%-მომატება პოსტის ჩასწორება თემის დახურვა ბანი 50-საათიდან 168-საათამდე

1.იკრძალება განზრახ სიტყვიერი (გინება) შეურაწყოფა ადმინისტრაციის გლობალ მოდერატორის მოდერატორის შეურაწყოფა სხვა ნებისმიერი დამამცირებელი-აგრესიული ქმედება ამ მუხლის დარღვევისთვის იუზერის მიმართ მოდერატორი მიიღებს ობიექტურ გადაწყვეტილებას თუ რა ღონისძიება გაატაროს)

ე) აფექტი;--- საპატიო დანაშაული;(აფექტში ჩადენილი დანაშაული განიხილება და ადგენს ადმინისტრატორი გლობალ მოდერატორი ომბუდსმენი მოდერატორი მაგალითად

1. იუზერმა მიაყენა სხვა იუზერს სიტყვიერი (გინება) შეუარწყოფა მოდერატორმა და სხვა პასუხისმგებელმა პირმა ვერ მოახდინა დროული რეაგირება შეურაწყოფის მიმღები იუზერის მხრიდან აფექტში საპასუხო საქციელი შესაძლოა შეფასდეს საპატიოთ)

ე)\1 აფექტი;---გადამეტებული პასუხი დამზარალებელს;(თუ ამას დაადგენს ადმინისტრატორი გლობალ მოდერატორი ომბუდსმენი მოდერატორი)

1.შეუარწყოფის მიმღებ იუზერს ეკისრება ვალდებულება შეინარჩუნოს მოთმინება და საქმისკურსში ჩააყენოს შესაბამისი პასუხისმგებელი პირები ადმინისტრატორი გლობალ მოდერატორი მოდერატორი აფექტში დანაშაულის ჩამდენ იუზერს ჩადენილი დანაშაულისთვის დააკისრებენ სასჯელს

2.სასჯელის სახეები 20%-მომატება პოსტის ჩასწორება თემის დახურვა ბანი აქედან ერთ ერთს ”1-საათიდან 5-საათამდე” ”5-საათიდან 25-საათამდე” ”25-საათიდან 50-საათამდე” ”50-საათიდან 168-საათამდე” ამ მუხლის დარღვევისთვის იუზერის მიმართ ადმინისტრატორი გლობალ მოდერატორი ომბუდსმენი მოდერატორი მიიღებს ობიექტურ გადაწყვეტილებას თუ რა ღონისძიება გაატაროს)


2.გაუფრთხილებლობითი დანაშაულია; ისეთი დანაშაული, რომლის ჩადენისათვის ამ კოდექსით გათვალისწინებულია სასჯელი არ აღემატება 5-საათს


3. ნაკლებად მძიმეა; ისეთი განზრახი ან გაუფრთხილებლობითი დანაშაული, რომლის ჩადენისათვის ამ კოდექსით გათვალისწინებული მაქსიმალური სასჯელი არAაღემატება 25-საათს4.მძიმეა; ისეთი განზრახი დანაშაული, რომლის ჩადენისათვის ამ კოდექსით გათვალისწინებული მაქსიმალური სასჯელი არ აღემატება 50-საათს5. განსაკუთრებით მძიმეა; ისეთი განზრახი დანაშაული, რომლის ჩადენისათვის ამ კოდექსით გათვალისწინებულია სასჯელის არ აღემატება 168-საათს


6.აფექტი;---საპატიო დანაშაული არის ისეთი დანაშაული რომელიც ადმინისტრატორის გლობალ მოდერატორის ომბუდსმენის მოდერატორის მიერ ჩაითველა საპატიოთ


7.ე)\1 აფექტი;---გადამეტებული პასუხი დამზარალებელს არის ისეთი დანაშაული რომლის ჩადენისთვისაც ადმინისტრატორი გლობალ მოდერატორი მოდერატორი ამ მუხლის დარღვევისთვის იუზერს დააკისრებენ სასჯელს 20%-მომატება პოსტის ჩასწორება თემის დახურვა ბანი აქედან ერთ ერთს ”1-საათიდან 5-საათამდე” ”5-საათიდან 25-საათამდე” ”25-საათიდან 50-საათამდე” ”50-საათიდან 168-საათამდე


მუხლი 10. სიტყვიერი გაფრთხილება

ა)გაფრთხილება ნიშნავს იუზერისთვის იმის განმარტებას, თუ რა ზიანი გამოიწვია მისმა ქმედებამ და რა შედეგი მოჰყვება ამ კოდექსით გათვალისწინებული დანაშაულის განმეორებით ჩადენას.


მუხლი 11. იუზერის გათავისუფლება სასჯელისაგან

მუხლი11.\1 სასჯელისგან გათავისუფლება დაზარალებულთან შერიგების გამო

იუზერზე სასჯელი გაიცემა შემდეგი სახით

მაგალითი:

მუხლი11.\1\ ა) სასჯელისგან გათავისუფლება დაზარალებულთან შერიგების გამოა)სასჯელისგან გათავისუფლება დაზარალებულთან შერიგების გამო იუზერმა რომელმაც პირველად ჩაიდინა ა) გაუფრთხილებლობითი დანაშაული; ბ) ნაკლებად მძიმე დანაშაული; თუ ზიანის მიმღებმა იუზერმა თანხმობა გამოთქვა რომ მისთვის ზიანის მიმყენებელ იუზერს შეუმსუბუქდეს---მოეხსნას აღნიშნული ქმედებისთვის დაკისრებული სასჯელი შეიძლება ადმინისტრატორმა გლობალ მოდერატორმა ომბუდსმენმა მოდერატორმა გაათავისუფლოს სასჯელისგან თუ მიიჩნევს, რომ მისი გამოსწორება მიზანშეწონილია იძულებითი ზემოქმედების ღონისძიების გამოყენებით.


მუხლი 12. სასჯელის მიერ მიზნის მიღწევა

თუ იუზერს ეკისრებოდა სასჯელი აღნიშნული კოდექსის მუხლის დარღვევისთვის და მან 1-თვის მანძილზე არ დაარღვია იგივე მუხლი მოდერატორს ეძლევა უფლება ჩამოაკლოს ამ მუხლისთვის მომატებული 20-% თუ იუზერი დაარღვევს იგივე მუხლს 1-თვიან პერიოდში და თუ მას კიდევ მოემატება 20-% მოდერატორს ექნება 2-თვის შემდეგ აღნიშნულ იუზერზე 20-% ჩამოკლების უფლება რამდენჯერაც დაარღვევს აღნიშნულ მუხლს იმდენი ერთი თვე მოემატება რაც უფრო მოწესრიგებულად და დისწიპლინირებულად მოიქცევა იუზერი მოდერატორის მიერ წახალისდება მისი აღნიშნული საქციელი და ჩამოაკლდება მოამტებული 20-%---ები

მუხლი 9.\ ა)გაუფრთხილებლობითი დანაშაული; (თუ იუზერს ეკისრებოდა სასჯელი აღნიშნული მუხლის დარღვევისთვის და მან 1-თვის მანძილზე არ დაარღვია იგივე მუხლი მოდერატორს ეძლევა უფლება ჩამოაკლოს ამ მუხლისთვის მომატებული 20-% თუ იუზერი დაარღვევს იგივე მუხლს 1-თვიან პერიოდში და თუ მას კიდევ მოემატება 20-% მოდერატორს ექნება 2-თვის შემდეგ აღნიშნულ იუზერზე 20-% ჩამოკლების უფლება რამდენჯერაც დაარღვევს აღნიშნულ მუხლს იმდენი ერთი თვე მოემატება რაც უფრო მოწესრიგებულად და დისწიპლინირებულად მოიქცევა იუზერი მოდერატორის მიერ წახალისდება მისი აღნიშნული საქციელი და ჩამოაკლდება მოამტებული 20-%---ები)მუხლი 9.\ ბ) ნაკლებად მძიმე დანაშაული;(თუ იუზერს ეკისრებოდა სასჯელი აღნიშნული მუხლის დარღვევისთვის და მან 1-თვის მანძილზე არ დაარღვია იგივე მუხლი მოდერატორს ეძლევა უფლება ჩამოაკლოს ამ მუხლისთვის მომატებული 20-% თუ იუზერი დაარღვევს იგივე მუხლს 1-თვიან პერიოდში და თუ მას კიდევ მოემატება 20-% მოდერატორს ექნება 2-თვის შემდეგ აღნიშნულ იუზერზე 20-% ჩამოკლების უფლება რამდენჯერაც დაარღვევს აღნიშნულ მუხლს იმდენი ერთი თვე მოემატება რაც უფრო მოწესრიგებულად და დისწიპლინირებულად მოიქცევა იუზერი მოდერატორის მიერ წახალისდება მისი აღნიშნული საქციელი და ჩამოაკლდება მოამტებული 20-%---ები)


მუხლი 9.\ გ) მძიმე დანაშაული; (თუ იუზერს ეკისრებოდა სასჯელი აღნიშნული მუხლის დარღვევისთვის და მან 1-თვის მანძილზე არ დაარღვია იგივე მუხლი მოდერატორს ეძლევა უფლება ჩამოაკლოს ამ მუხლისთვის მომატებული 20-% თუ იუზერი დაარღვევს იგივე მუხლს 1-თვიან პერიოდში და თუ მას კიდევ მოემატება 20-% მოდერატორს ექნება 2-თვის შემდეგ აღნიშნულ იუზერზე 20-% ჩამოკლების უფლება რამდენჯერაც დაარღვევს აღნიშნულ მუხლს იმდენი ერთი თვე მოემატება რაც უფრო მოწესრიგებულად და დისწიპლინირებულად მოიქცევა იუზერი მოდერატორის მიერ წახალისდება მისი აღნიშნული საქციელი და ჩამოაკლდება მოამტებული 20-%---ები)


მუხლი 9.\ დ) განსაკუთრებით მძიმე დანაშაული;(თუ იუზერს ეკისრებოდა სასჯელი აღნიშნული მუხლის დარღვევისთვის და მან 1-თვის მანძილზე არ დაარღვია იგივე მუხლი მოდერატორს ეძლევა უფლება ჩამოაკლოს ამ მუხლისთვის მომატებული 20-% თუ იუზერი დაარღვევს იგივე მუხლს 1-თვიან პერიოდში და თუ მას კიდევ მოემატება 20-% მოდერატორს ექნება 2-თვის შემდეგ აღნიშნულ იუზერზე 20-% ჩამოკლების უფლება რამდენჯერაც დაარღვევს აღნიშნულ მუხლს იმდენი ერთი თვე მოემატება რაც უფრო მოწესრიგებულად და დისწიპლინირებულად მოიქცევა იუზერი მოდერატორის მიერ წახალისდება მისი აღნიშნული საქციელი და ჩამოაკლდება მოამტებული 20-%---ები)


მუხლი 9.\ ე) აფექტი;---საპატიო დანაშაული


მუხლი 9.\ ე)\1 აფექტი;---სასჯელი(თუ იუზერს ეკისრებოდა სასჯელი აღნიშნული მუხლის დარღვევისთვის და მან 1-თვის მანძილზე არ დაარღვია იგივე მუხლი მოდერატორს ეძლევა უფლება ჩამოაკლოს ამ მუხლისთვის მომატებული 20-% თუ იუზერი დაარღვევს იგივე მუხლს 1-თვიან პერიოდში და თუ მას კიდევ მოემატება 20-% მოდერატორს ექნება 2-თვის შემდეგ აღნიშნულ იუზერზე 20-% ჩამოკლების უფლება რამდენჯერაც დაარღვევს აღნიშნულ მუხლს იმდენი ერთი თვე მოემატება რაც უფრო მოწესრიგებულად და დისწიპლინირებულად მოიქცევა იუზერი მოდერატორის მიერ წახალისდება მისი აღნიშნული საქციელი და ჩამოაკლდება მოამტებული 20-%---ები)

ადმინისტრაციის უფლებამოსილება

1.ადმინისტრატორი; აქვს ყველა სახის გადაწყვეტილების მიღების უფლება ანგარიშ ვალდებულია საკუთარ სინდისთან ფორუმის ყველა მომხმარებელთან
2.გლობალ მოდერატორი; აქვს ყველა სახის გადაწყვეტილების მიღების უფლება მიღებულ გადაწყვეტილებებზე ანგარიშ ვალდებულია ადმინისტრატორთან საკუთარ სინდისთან ფორუმის ყველა მომხმარებელთან
3.მოდერატორი; აქვს ყველა სახის გადაწყვეტილების მიღების უფლება საკუთარ განყოფილეაბში ასევე ეკისრება ვალდებულება სხვა განყოფილებაში სადაც არ ვრცელდება მისი უფლებები მარლთწესრიგის დარღვევის აღმოჩენის შემთხვევაში საქმისკურსში ჩააყენოს შესაბამისი პასუხისმგებელი პირი პრიორიტეტი მიანიჭოს იმ პირს რომელიც ყველაზე სწრაფად მოახდენს მარლთწესრიგის დარღვევის ფაქტზე რეაგირებას მიღებულ გადაწყვეტილებებზე ანგარიშ ვალდებულია ადმინისტრატორთან გლობალ მოდერატორტან საკუთარ სინდისთან ფორუმის ყველა მომხმარებელთან

მოდერაცია ვალდებულებას იღებს შემდეგზე
1.მოქმედი წესი თანაბრად გავრცელდება ყველა ფორუმელზე მიუხედავად ფორუმელის პოლიტიკური თუ რელიგიური მრწამსისა.
2. არ მოხდება არც ერთი კორექტულად ჩამოყალიბებული აზრის დევნა მოდერაციის მიერ (პოსტების წაშლა / რედაქტირება, თემის დახურვა / წაშლა და ა.შ.)
3. ფორუმელზე პოსტვის შეზღუდვის შემთხვევაში, მას არ შეეზღუდება პირადი PM ბოქსით სარგებლობის უფლება.
4. ცალკეულ ოფტოპიკებზე ვორნი ან ბანი არ გაიცემა.
5. ერთ კვირიანი ბანი-168-საათი არის უმაღლესი სასჯელი, რაც შეიძლება გაიცეს არავითარ შემთხვევაში არ მოხდება ფორუმელის ნიკის გაუქმება.
6. ყველა სადაო საკითხი გადაწყდება ფორუმის ომბუდსმენთან თანამშრომლობის საფუძველზე და მისი დასკვნა სადაო საკითხზე იქნება გადამწყვეტი.
7.მოდერატორი ვალდებულებას იღებს დანიშვნის ან არჩევის მომენტიდან რომ იქნება მიუკერძოებელი და ბოროტად არ გამოიყენებს თავის სტატუსს თავის განყოფილებაში და მთლიანად მთელს ფორუმზე


განვიხილოთ დაწერეთ თქვენი შენიშვნები რეკომენდაციები


დადებული სურათი დადებული სურათი დადებული სურათი დადებული სურათი დადებული სურათი


#2 Saturn    ნიკის ჩასმა

  აქტიური

 • მოდერატორი
 • პიპპიპპიპპიპპიპპიპპიპპიპპიპპიპპიპ
 • 17160 წერილები:
 • Gender:Male
რეპუტაცია: 170
საუკეთესო

დაწერილია 17 December 2010 - 06:21 PM

ამხელა წესებს ვინ წაიკითხავს? :givi:
ჩემი მსაჯული ჩემი ტვინია და ის პატარა ღმერთი, რომელსაც სინდისს ეძახიან
ილია ჭავჭავაძე

1 მომხმარებელი კითხულობს თემას

0 მომხმარებელი, 1 სტუმარი, 0 ანონიმი მომხმარებელი