←  kulinaria

Planeta.Ge

»

frinvelis xorcisgan

Guest_Wano_* 12 Dec 2009

mokled sacivs yvela Taviseburad akeTebs, iqneb aq movuyaroT Tavi, vin rogor akeTeb.
gamoxmaureba

- is suraTebi MR:RAZIEL 12 Dec 2009

CemTan magaliTad dedaCemi Zaan magar sacivs akeTebs
miuxedavad imisa rom me didad ar vgiJdebi magis gakeTebis dros yvelaze mets me vewamebi radgan nigozs ubralod manqanaSi ar atarebs TiToeul maTgans xeliT xexavs (me vxexav toisw) rom fqviliviT wvrili iyos da mase gacilebiT gacilebiT ufro magari gamodis magram Zalian rTulia da didi nervebia saWiro nigvzis gasaxexad
gamoxmaureba

Guest_Wano_* 13 Dec 2009

MR:VEGA
iqneb recepti dastyio, xval stumrebi momdis da unda movamzado
gamoxmaureba

- is suraTebi MR:RAZIEL 13 Dec 2009

Wano
indauris sacivis gakeTebas apireb?
gamoxmaureba

Guest_Wano_* 13 Dec 2009

gamoxmaurebis naxvaRAZIELs citata(dapostvis dro 13th December 2009 - 04:17 AM):

indauris sacivis gakeTebas apireb?
qaTmis, magram didi gansxvaveba ara am SemTxvevaSi :))
gamoxmaureba

- is suraTebi MR:RAZIEL 13 Dec 2009

Wano
Tu gsurs rom marTla Zaan magari gamovides erTi vici rom nigozi an unda gaxexo an ise unda dafqva ro sul fqviliviT iyos egre feric ki sxvanairi aq vidre gatarebulze
gamoxmaureba

Guest_Wano_* 13 Dec 2009

gamoxmaurebis naxvaRAZIELs citata(dapostvis dro 13th December 2009 - 04:25 AM):

nigozi an unda gaxexo an ise unda dafqva ro sul fqviliviT iyos egre feric ki sxvanairi aq vidre gatarebulze
me blenderSi vapireb, sakmaod wvrilad fqvis da Semdeg vcri.


ise bevrma ar icis rom yviTeli yvavili da zafrani sul sxva sakazmia.
zafrani yvelaze Zviri sakazmia erTi grami 4-9 evromde Rirs. xolo viTeli yvavilis zafranis imitatad iyeneben.
gamoxmaureba

- is suraTebi MR:RAZIEL 13 Dec 2009

Wano
rogorc vici arc yviTeli yvavilia iafi yovel SemTxvevaSi sxva saneleblebTan da sunelebTan SedarebiT
gamoxmaureba

Guest_Wano_* 13 Dec 2009

gamoxmaurebis naxvaRAZIELs citata(dapostvis dro 13th December 2009 - 04:35 AM):

rogorc vici arc yviTeli yvavilia iafi yovel SemTxvevaSi sxva saneleblebTan da sunelebTan SedarebiT
yiTeli yvavili Zalian iafia, derokaciul yvaviladac ki iyeneben evropaSi :))
gamoxmaureba

- is suraTebi T_A_T 13 Dec 2009

sacivze ibaases imedze rom safixvno qonda gadacema kaSias iq..dietologebi istorikosebi da medikebi iyvnen..tibetSic codniaT da mokled ra xdeba-maincdamainc am dros( zamtarSi) maincdamainc indauris, mixak dariCIn xaxv -ebiT mokled klasikuri versia sacivis yofila dopingi, mteli weli mere imuniteti gaqvs wesrigSi da wamaliao faqtiurado!
gamoxmaureba

Guest_Wano_* 06 Feb 2010

mokled recepts aravin mimxelT?
gamoxmaureba

- is suraTebi Saturn 06 Feb 2010

Wano

gamoxmaurebis naxvachanos citata(dapostvis dro 13th December 2009 - 04:28 AM):

zafrani yvelaze Zviri sakazmia erTi grami 4-9 evromde Rirs
seriozulad? zafranis biznesi xo ar davatrialoT? Cven aqedan gamogigzavniT da Sen gayide :D:

gamoxmaurebis naxvachanos citata(dapostvis dro 6th February 2010 - 04:57 AM):

mokled recepts aravin mimxelT?
me gagimxel :user:

citireba

sacivi
saWiro masala:

qaTami an indauri - 1 cali
nigozi - 500 grami
xaxvi - 5 Tavi
mixaki - 4 cali
dariCini - 1 Cais kovzi
qinZi - gemovnebiT
niori - 4 kbili
wiwaka - gemovnebiT
zafrana - 2 Cais kovzi
Zmari - 1 sufris kovzi
marili - gemovnebiT
momzadebis wesi:gasufTavebuli, garecxili frinveli qvabSi movaTavsoT, davasxaT wyali, davdgaT cecxlze da naxevrad vxarSoT. mere amoviRoT wvenidan, Tunuqis furcelze da SevdgaT airRumelSi Sesawvavad. bulions movxadoT cximi da masSi movSuSoT xorcsakep manqanaSi gatarebuli xaxvi. SuSvis dros davamatoT bulionidan moxdili cximi da Tan vurioT rom ar daiwvas. roca odnav vardisfers miiRebs, CavasxaT bulionSi. nigozi xorcsakep manqanaSi orjer gavataroT.

yviTeli yvavili zafrana kargad davnayoT marilTan erTad, CavanayoT niori, averioT nigozSi da xeliT vsrisoT, sanam sakmao raodenobis zeTs ar gamovxdiT. calke davnayoT nigozTan erTad ucxo suneli, dariCini, mixaki, qinZis marcvlebi, wiwaka.

yvelaferi es gavxsnaT Tbil bulionSi, kargad movurioT, gavataroT sacerSi da davdgaT nel cecxlze mosaxarSad.

ori kvercxis guli gavxsnaT erT sufris kovz ZmarSi da roca sacivi TiTqmis mzad iqneba, nela CavasxaT da Tan sul vurioT, ar agveWras. aduRebamde CavawyoT Sig naWrebad daWrili Semwvari indauri an qaTami da wamodurebisTanave gadmovdgaT cecxlidan. roca mazad iqneba, sacivi amoviRoT langarze da sufraze mitanis win movasxaT nigvzidan gamoxdili zeTi.
gamoxmaureba

Guest_Wano_* 06 Feb 2010

gamoxmaurebis naxvaSaturns citata(dapostvis dro 6th February 2010 - 01:54 PM):

seriozulad? zafranis biznesi xo ar davatrialoT? Cven aqedan gamogigzavniT da Sen gayide 056.gif
erTi periodi vifiqre magaze, magram mis moyvanas didi teritoria unda da sakmaod coda modis, rac mis fass aZvirebs :user:

gamoxmaurebis naxvaSaturns citata(dapostvis dro 6th February 2010 - 01:54 PM):

me gagimxel 096.gif
madloba
gamoxmaureba

- is suraTebi malina 06 Feb 2010

Zirs frinveli :(
gamoxmaureba

- is suraTebi Saturn 07 Feb 2010

gamoxmaurebis naxvamalinas citata(dapostvis dro Feb 6 2010, 08:40 PM):

Zirs frinveli :))
gauSvi ifrinos :))
gamoxmaureba