←  adam da eva

Planeta.Ge

»

Ralati da qali

- is suraTebi datodo 07 Oct 2009

gamoxmaurebis naxvatako:))s citata(dapostvis dro 7th October 2009 - 07:11 PM):

mamakacebo, Tqven ro giRalatoT qalma ra grZnoba geqnebaT? zustad igivea qalis SemTxvevaSic

procentulad bevrad ufro meti SemTxvevaa roca qali patiobs kacs Ralats. ase rom vfiqrob cotaTi gansxvavdeba qalisa da mamakacis damokidebuleba am sakiTxis mimarT. cxadia rom qalic saSinlad ganicdis amas, magram xSirad kacisgan gansxvavebuli qmedebebi aqvs, ai esaa saintereso. iqneb amaze gvesaubra, Tore yvela adamians rom tkiva Ralati eg cxadia da sqesi aq arafer SuaSia.

da ise, ubralod cnobisTvis, gamaxsenda, adre kavkasiis musulmanur nawilSi mSvenieri wesCveuleba iyo :DDD , aseT SemTxvevaSi qals klavdnen, meSokSi debdnen da kldidan agdebdnen, es Rirsebis sakiTxi iyo :DDD
gamoxmaureba

- is suraTebi leko 07 Oct 2009

me mgonia, rom patiobs is, visac uyvars da visTvisac warmoudgenelia im adamianTan ganSoreba. es ginda qali iyos, ginda _ kaci...
gamoxmaureba

- is suraTebi machkatela 07 Oct 2009

Tu giyvars, ubralod guli getkineba da meti araferi... sxva danarCeni siyalbea....

magram, "Ralati" ras niSmavs????
gamoxmaureba

- is suraTebi newstudio 07 Oct 2009

machkatela

gamoxmaurebis naxvamachkatelas citata(dapostvis dro 7th October 2009 - 11:30 PM):

magram, "Ralati" ras niSmavs????
ai sxva qalTan goraob ra...ara regularTan
gamoxmaureba

- is suraTebi machkatela 07 Oct 2009

gamoxmaurebis naxvanewstudios citata(dapostvis dro Oct 7 2009, 11:33 PM):

machkatela

ai sxva qalTan goraob ra...ara regularTan

Tu sxva qalebTan goraobis survili rom giCndeba, e.i. is, visac unda uRalato, ar giyvars da vinc ar giyvars, imas verc uRalateb....
gamoxmaureba

- is suraTebi newstudio 07 Oct 2009

machkatela

gamoxmaurebis naxvamachkatelas citata(dapostvis dro 7th October 2009 - 11:39 PM):

Tu sxva qalebTan goraobis survili rom giCndeba, e.i. is, visac unda uRalato, ar giyvars da vinc ar giyvars, imas verc uRalateb....
tipiuri qalis pasuxi

kai mkerd - strakis gamo goraobas gamoricxav?
gamoxmaureba

- is suraTebi machkatela 07 Oct 2009

gamoxmaurebis naxvanewstudios citata(dapostvis dro Oct 7 2009, 11:42 PM):

machkatela

tipiuri qalis pasuxi

kai mkerd - strakis gamo goraobas gamoricxav?

vax.... nu axla/////// Tu ''gamoa'', arafris ''gamo'' ar aris goraoba gamoricxuli ...

xoda, igoraon yvelam ra problemaaa...

oRond.... prezervativiT....

mTavaria, visac Ralatob, riT giyvars......
gamoxmaureba

- is suraTebi datodo 08 Oct 2009

Ralatia roca adamians imeds da ndobas ucrueb da mniSvneloba ara aqvs vinmesTan wvebi Tu ras akeTeb
gamoxmaureba

- is suraTebi machkatela 09 Oct 2009

Ralati Ralataia....... erTgulebis dasamtkicebeli xerxia
gamoxmaureba

- is suraTebi jood 09 Oct 2009

gamoxmaurebis naxvamachkatelas citata(dapostvis dro Oct 9 2009, 02:36 PM):

erTgulebis dasamtkicebeli xerxia
ra sisulelea!
gamoxmaureba

- is suraTebi machkatela 09 Oct 2009

gamoxmaurebis naxvatb_parazitkas citata(dapostvis dro Oct 9 2009, 01:37 PM):

ra sisulelea!

ar aris sisulele,.... Tu ar uRalate, ver daadgen rom erTguli xar///
gamoxmaureba

- is suraTebi jood 09 Oct 2009

amaze didi sisulele ar gmaigia cxovrebaSi


seqsi ar niSnavs siyvaruls
gamoxmaureba

- is suraTebi newstudio 09 Oct 2009

tb_parazitka

gamoxmaurebis naxvatb_parazitkas citata(dapostvis dro 9th October 2009 - 08:30 PM):

amaze didi sisulele ar gmaigia cxovrebaSi


seqsi ar niSnavs siyvaruls
Ralatzea aq lapraki...ai ro giRalateben, apatieb an gipatiebia?!
gamoxmaureba

- is suraTebi jood 09 Oct 2009

gamoxmaurebis naxvanewstudios citata(dapostvis dro Oct 9 2009, 10:06 PM):

tb_parazitka

Ralatzea aq lapraki...ai ro giRalateben, apatieb an gipatiebia?!
ar mipatiebia
da
sikvdilmac damamSvida
minda gitxra :)
gamoxmaureba

- is suraTebi newstudio 09 Oct 2009

tb_parazitka

gamoxmaurebis naxvatb_parazitkas citata(dapostvis dro 9th October 2009 - 09:09 PM):

ar mipatiebia
da
sikvdilmac damamSvida
minda gitxra
da mere eg sworia?

me vfiqrob rom miteveba es siZlierea da ara sisuste!!!
gamoxmaureba