← mTavari

Planeta.Ge

»

momxmareblis istoria: Sankaradeva

vis mier: To TariRis Secvla
istoria ar aris