← mTavari

Planeta.Ge

»

ana99s kontenti

napovnia 17 monacemi ,romlis avtoria ana99
Zieba mocemulia 23-January 19-dan

 1. erT dResac...
  In Semecneba
  gamoxmaureba ƒ“an ƒ›de
 2. Soki magram.....
  In politika da sazogadoeba
  gamoxmaureba ƒ“an ƒ›de
 3. marTla ia marTla yvelafers geficewbiT marTlaaa..
  In politika da sazogadoeba
  gamoxmaureba ƒ“an ƒ›de
 4. yvelaferi pirvelad xdeba....
  In personebi
  gamoxmaureba ƒ“an ƒ›de
 5. saqarTvelo daeca samaradisod.....
  In politika da sazogadoeba
  gamoxmaureba ƒ“an ƒ›de
 6. Zirs lgbt Temis siZulvili....
  In politika da sazogadoeba
  gamoxmaureba ƒ“an ƒ›de
 7. saqarTvelo daeca samaradisod.....
  In politika da sazogadoeba
  gamoxmaureba ƒ“an ƒ›de
 8. saqarTvelo daeca samaradisod.....
  In politika da sazogadoeba
  gamoxmaureba ƒ“an ƒ›de
 9. arc ki maq survili raimes Secvlis.
  In politika da sazogadoeba
  gamoxmaureba ƒ“an ƒ›de
 10. anegdoti ,,qarTveli Jurnalistebi"
  In politika da sazogadoeba
  gamoxmaureba ƒ“an ƒ›de
 11. sazareli saidumlo – analizi ezoTeruli filosofiis safuZvelze
  In religia da filosofia
  gamoxmaureba ƒ“an ƒ›de
 12. aba gamoicaniT.....
  In arasamTavrobo seqtori
  gamoxmaureba ƒ“an ƒ›de
 13. qarTvelebo darCiT iseTebi rogoric exla xarTo da....
  In politika da sazogadoeba
  gamoxmaureba ƒ“an ƒ›de
 14. e.w ,,xalxis komentari"
  In politika da sazogadoeba
  gamoxmaureba ƒ“an ƒ›de
 15. titanebis saidumlo
  In Tavisufali Tema
  gamoxmaureba ƒ“an ƒ›de
 16. raRaca Sicvleba...............
  In personebi
  gamoxmaureba ƒ“an ƒ›de
 17. wvergaparsuli VS gauparsavi 4 pages
  In FASHION
  gamoxmaureba ƒ“an ƒ›de