Planeta.Ge

»

Ziebis rezultati

 1. religia da lgbt
  In religia da filosofia
  gamoxmaureba an de
 2. religia da seqsualuri energia
  In religia da filosofia
  gamoxmaureba an de
 3. ra aris "seqta"?
  In religia da filosofia
  gamoxmaureba an de
 4. "Tavisufali azri" aris iluzia
  In Tavisufali Tema
  gamoxmaureba an de
 5. religiis degradacia da aTeizmi
  In religia da filosofia
  gamoxmaureba an de
 6. rwmenis aRsasruli da urjuloTa saidumlo
  In religia da filosofia
  gamoxmaureba an de
 7. religia da seqsualoba
  In religia da filosofia
  gamoxmaureba an de
 8. "ezoTeruli" homofobia (parazitebis represiuli...
  In religia da filosofia
  gamoxmaureba an de
 9. aTeizmi, religia, anTropocentrizmi da ezoTerikuli legendebi
  In religia da filosofia
  gamoxmaureba an de
 10. msoflio SeTqmulebis anatomia - represiuli morali da moral...
  In politika da sazogadoeba
  gamoxmaureba an de
 11. gverdi sadac sufevs absoluturi siyvaruli
  In Semoqmedeba da xelovneba
  gamoxmaureba an de
 12. kontaqti ucnob arsebasTan(arsebebTan) 10 pages
  In religia da filosofia
  gamoxmaureba an de