Jump to content
Planeta.Ge

მეორედ მოსვლა ! მართლმადიდებლობა


Recommended Posts

აზრი

ჯერ კიდევ 2000 წლის წინ იძახდნენ ქრისტიანები მოახლოებულია ცათა სასუფეველიო და რავი აბა...

 

1. და გამოვიდა იესუ ტაძრისა მისგან და წარვიდოდა. და მოუჴდეს მას მოწაფენი მისნი და უჩუენებდეს შენებულსა მას ტაძრისასა. 2. ხოლო იესუ ჰრქუა მათ: არა ჰხედავთა ამას ყოველსა? ამენ გეტყჳ თქუენ: არა დაშთეს აქა ქვაჲ ქვასა ზედა, რომელი არა დაირღუეს. 3. და ვითარცა დაჯდა იგი მთასა მას ზეთისხილთასა, მოუჴდეს მას მოწაფენი თჳსაგან და ეტყოდეს: მითხარ ჩუენ, ოდეს იყოს ესე, და რაჲ არს სასწაული იგი შენისა მის მოსლვისაჲ და აღსასრული ამის სოფლისაჲ? 4. მიუგო იესუ და ჰრქუა მათ: ეკრძალენით, ნუ ვინმე გაცთუნნეს თქუენ, 5. რამეთუ მრავალნი მოვიდოდიან სახელითა ჩემითა და იტყოდიან, ვითარმედ: მე ვარ ქრისტე, და მრავალთა აცთუნებდენ. 6. და გესმოდიან ბრძოლანი და ჰამბავნი ბრძოლათანი, იხილეთ და ნუ შესძრწუნდებით, რამეთუ ჯერ-არს ესე ყოველი ყოფად, არამედ არღა არს აღსასრული. 7. რამეთუ აღდგეს ნათესავი ნათესავსა ზედა და მეუფებაჲ მეუფებასა ზედა, და იყვნენ სიყმილნი და სრვანი და ძრვანი ადგილად-ადგილად. 8. ხოლო ესე ყოველი დასაბამი სალმობათაჲ არს. 9. მაშინ მიგცნენ თქუენ ჭირსა და მოგწყჳდნენ თქუენ, და იყვნეთ თქუენ მოძულებულ ყოველთაგან წარმართთა სახელისა ჩემისათჳს. 10. და მაშინ დაჰბრკოლდებოდიან მრავალნი და ურთიერთას შინა-განსცემდენ და სძულობდენ ურთიერთას. 11. და მრავალნი ცრუ-წინაწარმეტყუელნი აღდგენ და აცთუნებდენ მრავალთა. 12. და განმრავლებითა უსჯულოებისაჲთა განჴმეს სიყუარული მრავალთაჲ. 13. ხოლო რომელმან დაითმინოს სრულიად, იგი ცხოვნდეს. 14. და იქადაგოს სახარებაჲ ესე სასუფეველისაჲ ყოველსა სოფელსა საწამებელად ყოველთა წარმართთა, და მაშინ მოიწიოს აღსასრული. 15. რაჟამს იხილოთ საძაგელი იგი მოოჴრებისაჲ, თქუმული დანიელ წინაწარმეტყუელისა მიერ, მდგომარე ადგილსა წმიდასა, რომელი აღმოიკითხვიდეს, გულისჴმა-ყავნ. 16. მაშინ რომელნი ჰურიასტანს იყვნენ, ივლტოდედ მთად. 17. და რომელი ერდოსა ზედა იყოს, ნუ გარდამოვალნ აღებად რასმე სახლისაგან თჳსისა. 18. და რომელი ველსა გარე იყოს, ნუ უკუნიქცევინ აღებად სამოსლისა თჳსისა. 19. ხოლო ვაჲ მიდგომილთა და რომელნი აწოებენ მათ დღეთა შინა! 20. არამედ ილოცევდით, რაჲთა არა იყოს სივლტოლაჲ თქუენი ზამთარსა შინა გინა შაბათსა. 21. რამეთუ იყოს მაშინ ჭირი დიდი, რომელი არა იყო დასაბამითგან სოფლისაჲთ, ვიდრე აქამდე, არცაღა ყოფად არს. 22. და უკუეთუმცა არა შემოკლდეს დღენი იგი, არამცა განერა ყოველი ჴორციელი, ხოლო რჩეულთა მათთჳს შემოკლდენ დღენი იგი. 23. მაშინ უკუეთუ ვინმე გრქუას თქუენ: აჰა აქა არს ქრისტე გინა იქი, ნუ გრწამნ. 24. რამეთუ აღდგენ ქრისტე-მტყუვარნი და ცრუ-წინაწარმეტყუელნი და ჰყოფდენ სასწაულებსა დიდ-დიდსა და ნიშებსა, ვიდრე ცთუნებადმდე, უკუეთუმცა ვითარ შეუძლეს, რჩეულთა მათცა. 25. აჰა ესერა წინაჲწარ გარქუ თქუენ. 26. უკუეთუ გრქუან თქუენ: აჰა უდაბნოსა არს, ნუ განხუალთ; აჰა ესერა საუნჯეთა შინა არს, ნუ გრწამნ. 27. რამეთუ, ვითარცა ელვაჲ რაჲ გამობრწყინდის მზისა-აღმოსავალით და ჩანნ ვიდრე დასავალადმდე, ეგრეთ იყოს მოსლვაჲ ძისა კაცისაჲ. 28. რამეთუ სადაცა იყოს მძორი, მუნცა შეკრბეს ორბები.

გულმოდგინედ ცაიკითხე და გაიგებ, რა და როგორ, მერე დასვი კითხვები, ოღონდ თან გონება დაატანე...

ლინკი
სოციალურ ქსელებში გაზიარება

  • Replies 88
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

აზრი

ჩიხში არა შესახვევში კიდე.   თანამედროვე ქართულზე რომ დაგეწერა ყველა ნახავდა რომ მაგ მუხლების მოყბვანით არაფერი არგუმენტი არ მოგიყვანია, პირიქით, ჩემ წისქვილზე ასხხავს ეგ წყალს.

აზრი

gruzian_ka   აჰა, გასაგებია. ესე იგი თურმე იმის თქმა გსურდა რომ თქვენი რელიგიური მიმდინარეობა, პრეტენზიას აცხადებს რომ იესოს სიტყვებს მიჰყვება, მაგრამ შიგა და შიგ, ცრუ წინასწარმეტყველი ბერებიც გამოერე

tokogio75

ისე ნახე ტო კითხულობს და გეუბნება რო დამიმტკიცეო, უმტკიცებ და მერე მაინც თავისას ამბობს და არ იჯერებს, ვისაც ყური აქვს ისმინოს ! ახლო არს ჟამი მეორედ მოსვლისა

 

მოუჴდეს მას...[/b]

gruzian_ka

 

თანამედროვე ქართული ენა რატომ არ გიყვართ მართლმადიდებლებს? ხალხის უმრავლესობისთვის ძველ ქართული ენა, გაუგებარია.. :TAT:

ლინკი
სოციალურ ქსელებში გაზიარება

ისე ნახე ტო კითხულობს და გეუბნება რო დამიმტკიცეო, უმტკიცებ და მერე მაინც თავისას ამბობს და არ იჯერებს, ვისაც ყური აქვს ისმინოს ! ახლო არს ჟამი მეორედ მოსვლისა Edited by tokogio75
ლინკი
სოციალურ ქსელებში გაზიარება

აზრი

თანამედროვე ქართული ენა რატომ არ გიყვართ მართლმადიდებლებს? ხალხის უმრავლესობისთვის ძველ ქართული ენა, გაუგებარია..

და შენ რატომ გიყვარს სხვა თემაზე გადახტომა, როცა ჩიხში ექცევი ხოლმე?

 

აზრი

გითხარი გონება დაატანე-ტქო და მაინც ვერა რაააა :no:

ლინკი
სოციალურ ქსელებში გაზიარება

აზრი

 

და შენ რატომ გიყვარს სხვა თემაზე გადახტომა, როცა ჩიხში ექცევი ხოლმე?

 

ჩიხში არა შესახვევში კიდე. :givi:

 

თანამედროვე ქართულზე რომ დაგეწერა ყველა ნახავდა რომ მაგ მუხლების მოყბვანით არაფერი არგუმენტი არ მოგიყვანია, პირიქით, ჩემ წისქვილზე ასხხავს ეგ წყალს. :)

ლინკი
სოციალურ ქსელებში გაზიარება

აზრი

ჩიხში არა შესახვევში კიდე.

ეს უკბილო ხუმრობაც ,,ჩიხმა" იცის...

თანამედროვე ქართულზე რომ დაგეწერა ყველა ნახავდა რომ მაგ მუხლების მოყბვანით არაფერი არგუმენტი არ მოგიყვანია, პირიქით, ჩემ წისქვილზე ასხხავს ეგ წყალს.

რომელ წისქვილზე? ჭა-ლა-ში ჩადგ-მუ-ლო, პააა-ტარა წისქ-ვიილო... წაიკითხე გულდასმით 10 ჯერ და ყველაფერს გაიგებ, თუმცა ძაან კარგად გაიგე და ნებისმიერი ქართველი გაიგებს ძველქართულს, მადლობა ღMერთს ჯერ არ დაგვვიწყნია და ესეც ქართUლი ეკლესიის დამსახურებაა... შენ კი დე რამდენს გაძლევენ მაგ პროვოკაციული თEმების წამოწევისთვის? 30 ვერცხლს ხომ არა?

ლინკი
სოციალურ ქსელებში გაზიარება

გეYოთ ღლაფუცი.. :givi: თემას დაუბრუნდით.. :) არგუმენტები წერეთ უფრო საინტერესო იქნება. ;)
ლინკი
სოციალურ ქსელებში გაზიარება

აზრი

გეYოთ ღლაფუცი.. თემას დაუბრუნდით.. არგუმენტები წერეთ უფრო საინტერესო იქნება.

ჰაჰააააა, ისევ ჩიხი, თუმცა მე მზად ვარ დაუბრუნდე, პირველი შენ გადახტი თემიდან :)

ლინკი
სოციალურ ქსელებში გაზიარება

მალე მოვიდოდეს ეს მეორედ მოსვლა თორე მალე მეორედ მოსვლის ამბავი ყველას დაავიწყდება და მერე დიდი მიწისძვრები, ქარიშხლები და ვულკანური ამოფრქვევები რო იქნებახოლმე მაგას ვეღარ მიაწერენ...
ლინკი
სოციალურ ქსელებში გაზიარება

  • 3 weeks later...

მალე მოვიდოდეს ეს მეორედ მოსვლა თორე მალე მეორედ მოსვლის ამბავი ყველას დაავიწყდება და მერე დიდი მიწისძვრები, ქარიშხლები და ვულკანური ამოფრქვევები რო იქნებახოლმე მაგას ვეღარ მიაწერენ...

MR:RAZIEL

 

შენ მაგაზე ნუ დარდობ. :) მართამადიდებლები მაინც გამოძებნიან რამე სათქმელს და მაინც დააბოლებენ მრევლს. :TAT: :givi:

ლინკი
სოციალურ ქსელებში გაზიარება

მოვა მალე ეს ჟამი. მოვა მალე

მოვა, მოვა თავისთავადააა

არ გამოვა არა, არ გამოვააა

ჟამის მოსვლა ძალისძალადააა

 

 

აია ჰეეეეე იო ჰეეეეეე

ლინკი
სოციალურ ქსელებში გაზიარება

Saturn

 

ხუმრობა იქეთ იყოს მარა, შენ წარმოიდგინე რომ დღეს ბევრ მართამადიდებელს სჯერა რომ ილია II-ის სიცოცხლეში მოვა მეორედ მოსვლა. :))

 

http://www.youtube.com/watch?v=ptSgpwTbAGA&feature=player_embedded

 

ამ ყველაფრის მერე, აბა რაღაზე უნდა ელაპარაკო ამათ?

 

http://www.youtube.com/watch?v=tsHg7efXf8Y&feature=player_embedded

 

:)) :)) :)) :)) :)) :)) :))

Edited by აზრი
ლინკი
სოციალურ ქსელებში გაზიარება

აზრი

ხუმრობა იქეთ იყოს მარა, შენ წარმოიდგინე რომ დღეს ბევრ მართამადიდებელს სჯერა რომ ილია II-ის სიცოცხლეში მოვა მეორედ მოსვლა.

აქ პატრიარქი ყვბეა სიზმარს და მეტი არაფერს, პატრიარქს არასდროს უთქვამს რომ მე მოვესწრებიო და თითქოს ამა და ამ დროს მოხდებაო, ეს აბსურდია,

 

ხოლო რაც შეეხება ამ ვიდეოს როგორც მართლმადიდებელი ქრისტიანი ვიძახი, ეს არის სრული სისულელე, ეს ვიდეო არაფრის მთქმელია და ამას საპატრირქო არასდოს არ იტყვის, რასაც ამ ვიდეოში ნახეთ ეს არ არის საპატრიარქოს და მართლმადიდებელი სარწმუნოების ქადაგება, ეს უფრო გავს ვიგაცის გადაღებული დოკუმენტური ფილმი რომელიც თავის ილუზიებშია.

ლინკი
სოციალურ ქსელებში გაზიარება

შეუერთდი განხილვას

თქვენ შეგიძლიათ შექმნათ პოსტი ახლა და დარეგისტრირდეთ მოგვიანებით. თუ თქვენ გაქვთ ანგარიში, გაიარეთ ავტორიზაცია რათა დაპოსტოთ თქვენი ანგარიშით.

Guest
ამ თემაში პასუხის გაცემა

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
  • შექმენი...