←  blogebi

Planeta.Ge

»

Sankaradeva's blogi

iugebi 10 August 2018

1000 maha-iugaSi erTxel xdeba iugebis (epoqebis) wanacvleba da nawilobrivi erTmaneTSi areva. axla swored es moxda. satia-iugaSi modis...
>
0 komentarebi Canaweris srulad naxva

afrodita - siyvarulisa da vnebis qaRmerTi 10 August 2018

afrodita esaa siyvarulis qalRmerTi elinur religiaSi. is aris 12 olimpoeli RvTaebidan erT-erTi. mas SeuZlia yvela arsebis damorCileba....
>
0 komentarebi Canaweris srulad naxva

brahmavidia (RvTiuri codna) 05 August 2018

tantrebi kacobriobas aCuqes ufalma Sivam da misma maradiulma meuRlem - devim. im wignebSi, romlebSic devi usvams kiTxvebs Sivas,...
>
0 komentarebi Canaweris srulad naxva

paravidia (umaRlesi codna) 05 August 2018

berZnuli zevsi da induri indra Zlier hgvanan erTmaneTs. es RmerTebi bevri ramiT hgvanan erTmaneTs. zevsic da indrac oriveni elvis da...
>
0 komentarebi Canaweris srulad naxva

mahavidia (diadi codna) 05 August 2018

sityva "aria" aris sanskrituli sityva da vedur religiaSi niSnavs - keTilSobils. aria aseve niSnavs - "is vinc iltvis sulieri...
>
0 komentarebi Canaweris srulad naxva

kaula vidia #5 05 August 2018

"ci" igive "ki" Cinur da iaponur religiebSi esaa eTeruli sasicocxlo energia. "ci" igivea rac veduri induisturi prana-Sakti (da...
>
0 komentarebi Canaweris srulad naxva

induizmis da budizmis mokle SedarebiTi analizi 27 July 2018

induistebi e.i. veduri religiis mimdevrebi miiCneven, rom buda Sakiamuni iyo viSnus avatara, xolo budistebi miiCneven, rom Sakiamuni...
>
0 komentarebi Canaweris srulad naxva

vin aris allahi (al-ilahi)? vin iyo muhamedi? ra aris islami? 27 July 2018

allahi igive al-ilahi, Zvel arabul poliTeistur miTologiaSi iyo mTvaris RmerTi da colad hyavda mzis qalRmerTi - illahat. maT gauCndaT...
>
0 komentarebi Canaweris srulad naxva

vin iyo qriste? da saerTod iyo ki? 27 July 2018

zogierTebi amboben, rom qriste ar arsebobda, zogierTebi amtkiceben, rom arsebobda, zogierTebi amboben, rom qriste adamiani iyo, xolo...
>
0 komentarebi Canaweris srulad naxva

eijizmi da edaltocentrizmi 27 July 2018

arian narcisi "mecnierebi", romlebsac sZulT vunderkindebi. aseTebs sZulT zeinteleqtuali bavSvebi da mozardebi da daavadebulni...
>
0 komentarebi Canaweris srulad naxva