←  blogebi

Planeta.Ge

»

katya's blogi

arc ise TeTri TeTreulis ambavi, anu ambavi bolomde uTqmeli da mosasmeni 25 July 2017

wina korpusSi, mezoblis qalma TeTreuli gafina...
arc ise TeTri TeTreuli, siyviTledakruli, magram ase qvia...
... >
0 komentarebi Canaweris srulad naxva

qarTvelTa marSi - erovnuli SarJi, anu „Sari-Suri Sari maqo“... 17 July 2017

- cotaTi uxerxuli Txovna kia didi, - wamoiwyo kapralma eliodorom, - grandhalle.
- Tqvi, Cemo kapralo, - uTxra umbertos brWyviala... >
1 komentarebi Canaweris srulad naxva

roca zurgs ukan simarTlea, fexqveS bazrebi iwvis, anu suneluri natyviarebi patriotTa gulis ficarze 11 July 2017

„zafxulia cxela-cxelaSi“ da feis-buRSi sezonis meeqvse kvirac wamogvewia Tavisi orSabaTiT. „cxela-cxela“ teqstis da tradiciis... >
0 komentarebi Canaweris srulad naxva

apolitikuri yava! yvelaferi piraduli... 04 July 2017

„qristeforem monaxa swori adgili da gadazoma aTi nabiji.

- sigrZe udris siyvaruls, - Tqva man da ganis gazomva daiwyo.

- Caiwere, -... >
0 komentarebi Canaweris srulad naxva

ivnisi Cveni mxurvalebisa, anu seiris, xeiris da Caxoxbilis moyvaruli sazogadoeba metexis CrdilSi 30 June 2017

paraskevi. ivnisis 30. katis klanWebs gadarCenili bednieri Zexvis dRe. zafxulis pirveli Tvis bolo dRe. „bolo“ sevdiania da... >
0 komentarebi Canaweris srulad naxva

Saxtikoteebis saqarTvelo da meris mistiuri qarebi 15 June 2017

„taxtze mefe ijda. ar ecala _ axal kanonebs Txzavda. mdivani ki
patara wiTel wignakSi batis frTis kalmiT iwerda.
gars... >
0 komentarebi Canaweris srulad naxva

yavlgasuli dunia Tavgasuli adamianebiT, anu simarTlis amaoebis bazari 05 June 2017

- gamarjoba! simarTles xom ar inebebT? cotaRa damrCa da iafad gagatandiT...

0 komentarebi Canaweris srulad naxva